^ Back to Top

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖

บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)  ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือดีเด่น และมีคุณภาพ ๗ ประเภท
 • เพื่อส่งเสริมนักเขียนคุณภาพให้สร้างสรรค์ผลงานใหม่
 • เพื่อสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่าน การเขียน และการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

ประเภทการประกวด

 • กวีนิพนธ์
 • การ์ตูน
 • นวนิยาย
 • รวมเรื่องสั้น
 • วรรณกรรมสําหรับเยาวชน
 • สารคดี (ทั่วไป)
 • รางวัล "นักเขียนรุ่นเยาว์" แบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ ดังนี้
  • กวีนิพนธ์
  • การ์ตูน
  • นวนิยายขนาดสั้น
  • รวมเรื่องสั้น

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

 • ขอใบส่งประกวดผลงานได้ที่ สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) เลขที่ ๑๑๙ อาคารธาราสาทร ชั้น ๑๐ ซอยสาทร ๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๐๗๑ ๒๕๐๓ หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.csrcpall.com
 • ส่งผลงานพร้อมใบส่งประกวดผลงานที่ สํานักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๘.๐๐ น. หรือจัดส่ง ไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้างต้น
 • ส่งผลงานเข้าประกวด ๑๐ เล่ม ต่อ ๑ ผลงาน รับพิจารณาหนังสือที่จัดพิมพ์ตามจํานวน ที่ต้องการ (Print on Demand) หากเป็นต้นฉบับให้ส่งสําเนาจํานวน ๑๐ ชุด
 • ผลงานที่เคยส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัล สามารถส่งประกวดได้อีก
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาษาไทย จัดพิมพ์ในประเทศไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้ทุกประเภท
 • คณะกรรมการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งหนังสือ/ผลงาน/ต้นฉบับเข้าประกวดทุกเล่มคืน ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดควรทําสําเนาไว้เอง และสงวนสิทธิ์ ในการบริจาคให้ห้องสมุดทั่วไป
 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
  • เจ้าของบทประพันธ์
  • ผู้วาดภาพ
  • สำนักพิมพ์
  • ผู้จัดพิมพ์
  • ผู้จัดทํารูปเล่ม
  • ผู้สนใจทั่วไป
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้พิมพ์ผู้โฆษณาจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการที่เนื้อหาข้อเท็จจริงในหนังสือที่ได้รับรางวัลมีลักษณะละเมิดกฎหมาย หากมี ข้อพิพาททางกฎหมายไม่ว่าในกรณีใด ๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
 • คณะกรรมการตัดสินพิจารณาผลงาน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖
 • นําเสนอผลการตัดสินต่อคณะกรรมการกิตติมศักดิ์และประกาศผล กรกฎาคม ๒๕๖๖
 • มอบรางวัลหนังสือดีเด่น "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" สิงหาคม ๒๕๖๖
 • หมายเหตุ กําหนดระยะเวลาอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • หนังสือดีเด่นประเภทกวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยาย, รวมเรื่องสั้น, วรรณกรรมสําหรับเยาวชน และสารคดี (ทั่วไป)
  • รางวัลชนะเลิศ
   • ผู้ประพันธ์ โล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
   • เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
  • ผู้จัดพิมพ์ โล่เกียรติยศจากบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
 • รางวัล "นักเขียนรุ่นเยาว์" ๔ หมวด กวีนิพนธ์, การ์ตูน, นวนิยายขนาดสั้น และรวมเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ได้รับเงินรางวัลแต่ละประเภทต้องชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ๕ เปอร์เซ็นต์ ตามกฎหมาย

ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐๒ ๐๗๑ ๒๙๐๕

File attachments: 
หมดเขต: 
15 ธ.ค. 2022 08:30 to 28 ก.พ. 2023 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.