^ Back to Top

ประกวดงานออกแบบ "Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023"

ประกวดงานออกแบบ "Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023"

ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานออกแบบ "Corporate identity Design For GI Center at CMU 2023" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ Infographic เพื่อใช้สื่อสารให้กับบุคคลทั่วไปรับทราบถึงการให้บริการของศูนย์ Glycemic Index (GI) Center และประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่มี GI ต่ํา ตลอดจนข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร GI ต่ำ ซึ่งสื่อเหล่านี้จะมุ่งให้บุคคลทั่วไปมีภาพจําต่อบทบาทหน้าที่ของ "ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center" ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน นักศึกษา นิติบุคคล บริษัท นักออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟิก และบุคคลทั่วไป
 • ไม่จํากัดอายุ เพศ วัย และวุฒิการศึกษา

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ผลงานต้องมีโลโก้ "ศูนย์ Glycemic Index (GI) Center" โลโก้ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ และ โลโก้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • ผลงานที่ออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ ที่มีส่วนหนึ่งส่วนใดกล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้าหรือ เครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
 • ชิ้นงานต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์และออกแบบโดยผู้ส่งผลงานเอง อีกทั้งไม่เคยถูกเผยแพร่หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
 • ผู้ส่งผลงานต้องไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่นํามาใช้ในการออกแบบต้องถูกต้องตามการใช้งานลิขสิทธิ์ เช่น แบบตัวอักษร (ฟอนต์), icon หรือ รูปภาพ เป็นต้น หากมีการร้องเรียนเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในทุกกรณี
 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวด โดยลงทะเบียนสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://forms.gle/CWg9TgUPVHPc8f6J8

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
 • ส่งผลงานได้ถึง 30 มกราคม 2566
 • ประกาศผลการประกวด เดือนกุมภาพันธ์ 2566

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานโดยระบุ หัวข้อว่า "ประกวดศูนย์ Glycemic Index (GI) Center"
 • ระบุ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ของผู้ส่งผลงาน
 • ส่งไฟล์ผลงานการออกแบบ ได้ถึง 30 มกราคม 2566 ทาง Email: piyachat.fin@gmail.com หากไม่ได้รับอีเมลยืนยันตอบกลับภายใน 3 วัน กรุณาติดต่อ นางสาวปิยะฉัตร สาหัสชาติ โทร 082-3209746
 • บันทึกไฟล์ผลงานในรูปแบบ สกุลไฟล์ .ai หรือ .psd และตัวอย่างรูปสกุลไฟล์ .jpg/.png ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลการประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุ ภัณฑ์ โดยสามารถพิมพ์ซ้ำ ทําซ้ำ หรือดัดแปลงผลงาน เพื่อนําไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ หรือใช้ประโยชน์ในสื่อทุกช่องทางของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
 • ประกาศผลการประกวด เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ผ่านทาง เว็บไซต์ www.fin.cmru.ac.th หรือ Facebook ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช.
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผลงานที่ต้องส่ง

 • Website Theme design
 • Stationery Design ประกอบด้วย
  • หัวจดหมาย
  • ซองจดหมาย
  • นามบัตร electronic
  • สายคล้องคอป้ายชื่อ
  • เสื้อโปโล
 • Social Media
 • Mascot Design

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • การตีความของเนื้อหาสู่การออกแบบที่ชัดเจน ตรงประเด็น
 • ความคิดสร้างสรรค์ โดดเด่น เกิดความประทับใจ
 • ความสวยงามสมบูรณ์ในการออกแบบ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัล : 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับรางวัล : 5,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับรางวัล : 3,000 บาท
 • รางวัลชมเชยจํานวน 2 รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๆ ละ : 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณปิยะฉัตร สาหัสชาติ
  • โทร 082-3209746
  • Email: piyachat.fin@gmail.com
 • คุณหัสยา ใจคํา
  • โทร 064-9431105
  • Email: hassaya.fin@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปิยะฉัตร สาหัสชาติ

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
31 ธ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.