^ Back to Top

ประกวดถ่ายวิดีโอรีวิว "THE INFLUENCER เพราะใครๆ ก็ influence สิ่งดีๆ ได้"

ประกวดถ่ายวิดีโอรีวิว "THE INFLUENCER เพราะใครๆ ก็ influence สิ่งดีๆ ได้"

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายวิดีโอรีวิว "THE INFLUENCER เพราะใครๆ ก็ influence สิ่งดีๆ ได้" ในหัวข้อ "ประสบการณ์ดีๆ ที่ต้องโดน" ชิงเงิรนรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมที่พักจาก SAii Phi Phi Island Village และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย หรือวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี หรือ ปวส. เท่านั้น โดยไม่จํากัดอายุ สาขาวิชาและมหาวิทยาลัย
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือทีมก็ได้ ต่อหนึ่งชิ้นงาน โดยในกรณีที่ส่งชิ้นงานแบบทีม ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครในนามทีมเพียง 1 ใบสมัครเท่านั้น
 • ผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้คนละ/ทีมละหนึ่งผลงานเท่านั้น และผู้สมัครแต่ละคน สามารถเป็นสมาชิกได้ 1 ทีมเท่านั้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • จัดทําคลิปวิดีโอความยาวระหว่าง 5-7 นาที ภายใต้หัวข้อ "ประสบการณ์ดี ๆ ที่ต้องโดน" โดยจะเป็น ประสบการณ์รูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร ของดีประจําท้องถิ่น ฯลฯ ผลงานของผู้เข้าประกวดไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ต้องไม่สื่อความหมาย และไม่มีลักษณะที่ ต้องห้ามตามกฎหมายขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นการลบหลู่ ดูหมิ่นต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่เป็นการดูหมิ่น เสียดสี หรือก่อให้เกิดความแตกแยก ทางสังคม ไม่มีนัยทางการเมือง และไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และควรหลีกเลี่ยง ภาพ และข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และของมึนเมาทุกประเภท
  ผู้เข้าร่วมประกวดตกลง และรับทราบว่าสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในผลงานที่ใช้เพื่อส่งเพื่อส่งประกวดในกิจกรรมนี้เป็นสิทธิเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด และผู้เข้าร่วมประกวดจะใช้ผลงานดังกล่าวในการดําเนินงานตามที่ได้รับอนุญาตในโครงการนี้เท่านั้น การใช้รูป คํา เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ปรากฏในผลงานโดยผู้เข้าประกวดนั้น จะไม่ก่อให้เกิดกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิใด ๆ หรือทําให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิ สิทธิ ครอบครอง หรือผลประโยชน์ใด ๆ ในผลงานดังกล่าวในวรรคก่อน ผู้สมัครจะต้องใส่ material ของ campaign ตามที่กําหนดในตอนเริ่มต้น และจบของคลิปวิดีโอ ๆ
 •  กรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่น ๆ ตลอดจนสิทธิอื่นใดทั้งปวงใน ผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ ให้ตกเป็นของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด แต่เพียงผู้เดียว และไฟล์ผลงานทุกไฟล์ที่ส่งเข้าประกวดจะไม่ส่งคืนให้แก่ผู้เข้าประกวด
 • ผลงานทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด เจ้าของผลงาน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลง และยินยอมโดย ไม่มีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • ให้กรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดทั้งหมดในผลงานไม่ว่าจะ เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม ผู้เข้าประกวดตกลงให้ตกเป็นของ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด แต่เพียงผู้เดียว ผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิในการนําผลงานไปทําซ้ํา หรือ ดัดแปลง หรือใช้สอยโดยประการใด ๆ ทั้งทางดิจิตอล และทางกายภาพ อาทิเช่น นําไปใช้เพื่อการค้า ในรูปแบบอื่น โดยบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด มีสิทธิเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนไม่ว่าจะใน รูปแบบเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ทุกประเภท สื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เพื่อการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือเพื่อการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นในทางการค้า หรือพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม ตามที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จะพิจารณาเห็นสมควร
  • ตกลง และยินยอมโดยปราศจากเงื่อนไขที่จะสละสิทธิ์ทั้งปวงในธรรมสิทธิ์ (Moral Rights) ใดๆ ที่มี หรืออาจจะมีอยู่ใน ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ซึ่งได้โอนให้แก่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด หรือบุคคลที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้กําหนด ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการห้ามบิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือกระทําการอื่นใดแก่ผลงานดังกล่าว
  • ตกลง และยินยอมให้บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด นําผลงานไปแก้ไข ดัดแปลง ทําซ้ํา ทําขึ้นใหม่ หรือนําไปผลิตเป็นสินค้า ของชําร่วย หรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นในทางการค้า หรือพาณิชย์ หรือไม่ก็ตาม ตามที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จะพิจารณาเห็นสมควรโดยไม่ต้องขออนุญาต เจ้าของผลงาน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดก่อนแต่อย่างใด และไม่ต้องเสียค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทน ใดๆ ทั้งสิ้นให้แก่เจ้าของผลงาน และผู้ส่งผลงานเข้าประกวด หรือบุคคลอื่นใดก็ตาม
  •  ผู้เข้าประกวดยินยอมให้บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด หรือ บุคคลที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้กําหนด มีสิทธิใช้ หรือแสดงชื่อ นามสกุลของผู้ส่งผลงานเข้า ประกวด ประกอบเข้ากับผลงาน เช่น การแสดงเครดิต การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ไม่เป็นการ บังคับว่าบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด จะต้องใช้ หรือแสดงชื่อผู้ออกแบบตามข้อนี้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด แต่เพียงผู้เดียว
  • ก่อนการรับรางวัลการประกวดจากบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ตกลงลงนามในเอกสารสัญญากับบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เพื่อรับรองการมีกรรมสิทธิ์ หรือ เอกสารรับรองการมีลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิใด ๆ ของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัดในผลงานที่ส่งเข้าประกวด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องไม่ส่งผลงานที่ไม่ใช่ของตนเองเข้าร่วมประกวด ต้องเป็นผลงานที่ ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ไม่ว่าในช่องทาง หรือโดยวิธีการใดๆ มาก่อน
  • นกรณีที่มีบุคคลอื่นใดปรากฏอยู่ในผลงาน จะต้องได้รับการความยินยอมเป็นลายลักษณ์ อักษรจากบุคคลดังกล่าวว่าอนุญาตให้ตนปรากฏในผลงานแล้วเท่านั้น และบุคคลดังกล่าวตกลง สละสิทธิทั้งหลาย เช่น สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่บุคคลดังกล่าวมีอยู่ในผลงาน
  • ในกรณีที่บุคคลภายนอกกล่าวอ้าง หรือใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ สิทธิอื่นใดเกี่ยวกับผลงานที่ส่งเข้าประกวด หรือ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือมีข้อโต้แย้งว่าเป็นการ ละเมิดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะเป็นกรณีผู้เข้าประกวดควรจะรู้หรือจะได้รับรู้หรือ ผู้จัดการประกวดได้แจ้งให้ผู้เข้าประกวดทราบถึงการละเมิดสิทธิดังกล่าวก็ตาม ผู้เข้าประกวดต้องดํา เนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้าง หรือการเรียกร้องดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้เข้าประกวด ไม่อาจกระทําได้ และบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด หรือ บุคคลที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้กําหนด หรือบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก เนื่องจาก ผลแห่งการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอื่นใด หรือละเมิดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าว ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ชําระค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ รวมทั้งค่าฤชาธรรมเนียม และ ค่าทนายความแทนบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด หรือบุคคลที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้กําหนดทั้งสิ้น นอกจากนั้น หากกรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายประการใดแก่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด หรือ บุคคลที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้กําหนด ผู้เข้าประกวดต้องรับผิด และชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด หรือ บุคคลที่ บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้กําหนด โดยสิ้นเชิง
 •  หากผลงานที่บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สูญหาย หรือ เสียหาย หรือ ถูกทําลาย อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือ การโจรกรรมข้อมูลผ่านระบบ คอมพิวเตอร์ หรือ การกระทําใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด หรือ พนักงาน ลูกจ้างของบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหาย หรือ เสียหายดังกล่าว และผู้เข้าร่วมประกวด ตกลงที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหาย หรือ หรือ เงินใดๆ จาก บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด ทั้งสิ้น
 • คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิใช้ดุลยพินิจในการกําหนด หรือ เปลี่ยนแปลงวิธีการตัดสิน หรือ ยกเลิก การประกวด หรือ เปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รางวัล ฯลฯ ได้ ไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ส่งผลงาน ทราบล่วงหน้า และผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะ อุทธรณ์ หรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ และหากพบหลักฐานว่าผลงานที่ได้รับรางวัลขาด คุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แม้ภายหลัง ที่มีการประกาศผลการตัดสินแล้วก็ตาม คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินทันที  และเรียกคืนรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลได้รับไปแล้วทั้งหมด
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายใดกระทําการฝ่าฝืนประกวด หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการส่งผลงานเข้า หรือเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิพิจารณาตัด สิทธิการส่งผลงานเข้าประกวดไม่ว่าผลงานการทําคลิปผลงานใดผลงานหนึ่ง หรือทุกผลงานได้ทันที โดยผู้ส่งผลงานไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จํากัด สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน รวมถึงเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อกําหนดข้างต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสินผลงาน และถือเป็นที่สุด
 • มูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 5% ตามกฎหมาย ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นแทนได้
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มส่งผลงานประกวด และลงนามใน หนังสือรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารการ สมัครให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Facebook Page : Singha Experience
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องใส่โลโก้ของโครงการและผู้สนับสนุนลงไปในคลิปวิดีโอด้วย
 • ส่งใบสมัคร เอกสาร หนังสือรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผลงาน พร้อมกันได้ที่ theinfluencer@boonrawd.co.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • การตกลงสมัครเข้าร่วมประกวด ถือว่าผู้เข้าประกวดตกลงยอมรับ และปฏิบัติตามเงื่อนไข และข้อกําหนดต่าง ๆ ของโครงการฯ แล้วโดยไม่มีข้อโต้แย้งแต่อย่างใด

การตัดสิน

 • ผู้ทรงคุณวุฒิจากสิงห์ คอร์เปอเรชั่นและทีมจาก Singha Experience จะคัดเลือกผู้เข้ารอบ 30 ทีม และประกาศผลในวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผ่าน Facebook Page : Singha Experience โดยผู้เข้ารอบ ทั้ง 30 ทีม จะต้องนําผลงานของทีมตนเองโพสต์ลงใน Community Facebook Page Singha Experience พร้อมใส่ #InfluenceTheExperience #ประสบการณ์ดีๆที่ต้องโดน
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะคัดเลือกผู้ชนะเลิศและผู้ได้รับรางวัลในแต่ละสาขา และประกาศผลใน วันที่ 20 มีนาคม 2566
 • รางวัลสาขา Popular Vote จะนับยอดไลค์จากจํานวนไลค์ใน Facebook Community : Singha Experience เท่านั้น และจะปิดนับยอด like ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 23.59 น.

รางวัลการประกวด

 • Best Influencer : คลิปที่มีผลคะแนนรวมมากที่สุดในทุก ๆ ด้าน
   เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมที่พักจาก SAii Phi Phi Island Village 3 วัน 2 คืน และประกาศนียบัตรจากโครงการ
 • Best Storyteller : คลิปที่มีเทคนิคการเล่าเรื่องยอดเยี่ยม
  เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมที่พักจาก SAii Phi Phi Island Village 3 วัน 2 คืน และประกาศนียบัตรจากโครงการ
 • Best Production : คลิปที่มีการถ่ายทําและตัดต่อยอดเยี่ยม
  เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมที่พักจาก SAii Phi Phi Island Village 3 วัน 2 คืน และประกาศนียบัตรจากโครงการ
 • Most Creative Content : คลิปที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม
  เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมที่พักจาก SAii Phi Phi Island Village 3 วัน 2 คืน และประกาศนียบัตรจากโครงการ
 • Popular Vote : คลิปที่ได้รับความนิยมยอดเยี่ยม
  เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรจากโครงการ
 • "โมเมนต์ที่ใช่ สร้างได้ไม่ต้องรอ" : รางวัลพิเศษ โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท
 • ผลงานที่เข้ารอบ 30 คลิป จะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการและเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/singhaexperience

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณธันยพร โชควิวัฒน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 ม.ค. 2023 08:30 to 15 ก.พ. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.