^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา "RSU Music Competition 2023"

ประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา "RSU Music Competition 2023"

วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี ระดับมัธยมศึกษา "RSU Music Competition 2023" ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่
 • เพื่อเป็นโอกาสที่นักเรียนจะได้ใช้อุปกรณ์เครื่องดนตรี เครื่องเสียงระดับมืออาชีพ รวมทั้งสถานที่จัดแสดงที่ มีระบบแสง เสียง เต็มรูปแบบสําหรับการจัดคอนเสิร์ตจริง
 • เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงสําหรับการเรียนรู้ในการฝึกซ้อมดนตรี การรับผิดชอบ เรียนรู้บทบาทหน้าที่ รวมทั้งแสดงถึงความสามัคคี
 • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเยาวชนได้เกิดแรงจูงใจในการมุ่งมั่นฝึกฝน และศึกษาต่อทางด้านดนตรีในระดับที่สูงขึ้น

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • รับสมัครวงดนตรีสากลทุกประเภท สมาชิกในวงจํานวน 4 คนขึ้นไป ไม่จํากัดแนวเพลง และเครื่องดนตรี อาทิ วงอะคูสติก วงนักร้องประสานเสียง วงคอมโบ วงบิ๊กแบนด์ ฯลฯ
 • ผู้ประกวดเป็นนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) หรือวุฒิการศึกษาเทียบเท่า โดยแนบหลักฐาน สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน หรือหลักฐานวุฒิการศึกษาเทียบเท่าในวันประกวด
 • ผู้ประกวดแต่ละคน สามารถลงประกวดได้เพียง 1 วงเท่านั้น
 • สมาชิกในวงต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรก จนถึงรอบสุดท้าย

เกณฑ์การประกวด

 • จํานวนสมาชิกในวง 4 คนขึ้นไป
 • เครื่องดนตรีที่ใช้สามารถนําเครื่องดนตรีมาประกอบการแสดงได้อย่างอิสระ
  หมายเหตุ
  • การแข่งขันทุกรอบผู้ประกวดจะต้องนําเครื่องดนตรีส่วนตัวมาเอง
  • กองการประกวดจะจัดเครื่องดนตรีหลัก ได้แก่ กลองชุด, แอมป์เบส 1 ตัว, แอมป์กีตาร์ 2 ตัว, เปียโนไฟฟ้า และแอมป์ 1 ชุด ไว้ให้
 • เพลงที่ใช้ในการประกวด
  • เพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง จะเป็นเพลงร้องหรือเพลงบรรเลงก็ได้ ไม่จํากัดแนวเพลง (ความยาวไม่เกิน 5 นาที)
  • เพลงที่ใช้ประกวดในรอบสุดท้าย แสดงจํานวน 2 เพลง จะเป็นเพลงร้องหรือเพลงบรรเลงก็ได้ ไม่จํากัดแนวเพลง (ความยาวของการแสดงรวมเวลา Set up และ Sound Check ก่อนแสดง ไม่เกิน 15 นาที)
  • บทเพลงที่นํามาใช้ประกวด จะต้องมีเนื้อหาที่ไม่ส่งผลให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรได้รับความเสียหาย

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตรับสมัครและส่งคลิปผลงานการแสดง วันที่ 31 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผลการประกวดรอบคัดเลือก วันที่ 13 มกราคม 2565
 • ประกวดรอบชิงแชมป์เปี้ยน วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566

รางวัลการประกวด

 • รางวัลแชมเปี้ยน โล่รางวัล และรางวัลเงินสด 10,000 บ. พร้อมประกาศนียบัตร สําหรับวงที่ได้รับคะแนนสูงสุด
 • รางวัล RSU got Talent โล่รางวัล ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี เป็นระยะเวลา 4 ปี ที่ วิทยาลัยดนตรี ม.รังสิต (พิจารณาตามเกณฑ์ที่ต้องการ) พร้อมประการศนียบัตร
 • รางวัล Outstanding Musician โล่รางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/RSUMusicCompetition

File attachments: 
หมดเขต: 
24 พ.ย. 2022 08:30 to 31 ธ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.