^ Back to Top

ประกวด Graphic Illustration Image หัวข้อ "ออกแบบเมนูที่รักให้ศักดิ์สิทธิ์ จนขายดิบขายดี!"

ประกวด Graphic Illustration Image หัวข้อ "ออกแบบเมนูที่รักให้ศักดิ์สิทธิ์ จนขายดิบขายดี!"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Graphic Illustration Image หัวข้อ "ออกแบบเมนูที่รักให้ศักดิ์สิทธิ์ จนขายดิบขายดี!" ชิงโอกาสเผยแพร่ผลงานลงช่องทางของ BrandThink พร้อม Certificate จาก Thinkster

ข้อกำหนด

 • Creator จะต้องส่งผลงานประเภท Graphic Illustration Image ขนาด 21 x 29.7 ซม. (A4)
 • สามารถส่งผลงานได้คนละ 1 ภาพ และจำนวนการส่งคนละ 1 ครั้งเท่านั้น
 • Creator ที่ Join Brief จะต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเอง ไม่คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น
 • ผลงานต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งใดๆ มาก่อน
 • ส่งผลงานในรูปแบบนามสกุลไฟล์ .JPG และมีขนาดไม่เกิน 5 MB
 • สามารถบรรยายผลงานในช่อง ‘เรื่องราวของผลงาน’ พร้อมแทรกรูปภาพผลงานนั้น โดยคำบรรยายต้องไม่เกิน 300 ตัวอักษร (อ้างอิงจาก Microsoft Word)

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 18 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ชนะในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 บนเว็บไซต์ Thinkster

Incentive

 • รางวัลสำหรับนักสร้างสรรค์ผลงานที่น่าสนใจ 1 ผลงาน จะได้รับการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท
 • ผลงานที่สร้างสรรค์ที่สุดจะได้รับ Certificate จาก Thinkster และกองบรรณาธิการ BrandThink
 • Creator จะได้รับการสัมภาษณ์จากทีมงาน เพื่อเป็นบทความลงบน Thinkster

ติดต่อสอบถาม
Facebook Inbox: Thinkster

ข่าวประชาสัมพันธ์ : BrandThink

Contest Type: 
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
18 พ.ย. 2022 08:30 to 18 ธ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.