^ Back to Top

ประกวดธุรกิจนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022"

ประกวดธุรกิจนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022"

เครือข่ายนวัตกรรุ่นใหม่ innowhale ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดธุรกิจนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพ "Health Promotion Innovation Accelerator Program 2022" ชิงทุนสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมทีมละ 300,000 บาท พร้อมที่ปรึกษาด้านการพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเสริมสุขภาพตลอดโครงการ

วัตถุประสงค์

 • สนับสนุนผู้ประกอบการนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ต่อยอดขยายผลในประชากรไทยได้
 • สร้างแรงขับเคลื่อนให้นวัตกรมีความสนใจในการผลิตนวัตกรรมสร้างเสริม เพิ่มมากขึ้น
 • ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพใหม่ๆ ที่ช่วยทำให้สุขภาพของคนไทยดีขึ้น

โจทย์นวัตกรรม

 • Healthy Eating – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารสุขภาวะ เช่น ลดการบริโภคหวาน มัน เค็ม เพิ่มการบริโภคผักผลไม้ และเข้าถึงอาหารปลอดภัย
 • Physical Activity – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกาย เพิ่มกิจกรรมทางกายให้เพียงพอ และลดภาวะเนือยนิ่งระหว่างวัน
 • Mental Health – นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางจิต ผ่านการเสริมสร้างพฤติกรรม วิถีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีเป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การสร้างเสริมสุขภาพ ใน 3 ประเด็นเป้าหมาย ได้แก่ Healthy Eating , Physical Activity, Mental Health
 • มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ดำเนินการ มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน และมีลูกค้าแล้ว
 • ทีมมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการ
 • สามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมโครงการได้ระหว่าง ม.ค. – พ.ค. 2566

ระยะเวลาโครงการ
22 ต.ค. - 25 พ.ย. 2565 เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook Page: innowhale
 • Email: innowhale@gmail.com
 • Mobile: 081-536-1562 (คุณธัญลักษณ์) 09.00 – 18.00 น.
File attachments: 
หมดเขต: 
05 พ.ย. 2022 08:30 to 25 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.