^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ว้าว...@ท่ายาง"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ว้าว...@ท่ายาง"

เทศบาลตําบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ว้าว...@ท่ายาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อการถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่สําคัญและเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว อันจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น ตลอดจนรวบรวมภาพถ่ายในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลท่ายาง เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไป ไม่จํากัดอายุ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ประเภทของการบันทึกภาพถ่าย

 • กล้องดิจิตอล
 • สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)

กําหนดระยะเวลา

 • ส่งภาพถ่ายผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มกราคม 2566
  ส่งภาพถ่ายผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ ได้ที่
  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลท่ายาง
  เลขที่ 888 หมู่ที่ 1 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130
  โทร.097-2602555
  วงเล็บมุมซองว่า "ส่งภาพเข้าประกวด" (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทาง
  • เว็บไซต์เทศบาลตําบลท่ายาง www.thayang-phet.go.th
  • เฟซบุ๊ก (facebook) เทศบาลตําบลท่ายาง เพจเทศบาลตําบลท่ายาง
  • บอร์ดประชาสัมพันธ์เทศบาลตําบลท่ายาง

รางวัลการประกวด

 • กล้องดิจิตอล
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • สมาร์ทโฟน (กล้องโทรศัพท์มือถือ)
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ๆ ละ 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตําบลท่ายาง
 • โทรศัพท์ 0-3246-3000-2 ต่อ 218 หรือ 097-260-2555

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Thayang Municipality

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
19 ต.ค. 2022 08:30 to 16 ม.ค. 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.