^ Back to Top

ประกวด "BlueScope Design Award 2022"

ประกวด "BlueScope Design Award 2022"

บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสถาปนิกและนักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด "BlueScope Design Award 2022" ภายใต้ธีม "Addressing Climate Change" ชิงรางวัล Building of the year 2022 พร้อมงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท ถ้วยรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนแนวคิดและวิธีการออกแบบอาคารโดยใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสี ในการตอบสนองการออกแบบและใช้งานอย่างยั่งยืน (Sustainable - ซึ่งเป็นวัสดุที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้)
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานออกแบบอาคารที่มีการน่าวัสดุและผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีไปใช้ในงานออกแบบ

ประเภทผลงาน แบ่งเป็น 4 หมวดหลัก

 • อาคารพักอาศัย (Residential Building) เช่น บ้าน และคอนโดมิเนียม
 • อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building) เช่น สถาบัน การศึกษา และอาคารทางศาสนา
 • อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building) เช่น สำนักงาน โรงแรม และห้างสรรพสินค้า
 • อาคารประเภทอื่นๆ (Others) เช่น โรงงาน สนามบิน และท่าเรือ

คุณสมบัติการส่งผลงาน และเงื่อนไขการร่วมประกวด

 • ผู้มีสิทธิส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นสถาปนิกหรือนักออกแบบ และเป็นสมาชิกสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายในวันก่อนปิดรับผลงาน
 • อาคารที่นำเสนอผลงาน จะต้องมีสถาปนิกทั้งประเภทบุคคล หรือ นิติบุคคล และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิกลงนามเป็นผู้ออกแบบ
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องมีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีของ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด
 • ผลงานที่ก่อสร้างแล้วเสร็จนั้น จะต้องตั้งอยู่ในประเทศไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของอาคารให้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้
 • ผลงานมีความโดดเด่นหรือมีความน่าสนใจในการนำวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เหล็กเคลือบและเหล็กเคลือบสีไปใช้งานในมิติต่างๆ
 • ผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีประกวดผลงานออกแบบ BlueScope Design Award ในปีอื่นๆ ที่ผ่านมาแล้ว ไม่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดซ้ำได้
 • การประกวดผลงานออกแบบ แบ่งออกเป็น 2 รอบ โดยรอบที่ 1 คณะกรรมการสรรหาจะทำการคัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดตามขอบเขตการประกวด เพื่อคัดเลือกเข้าไปยังรอบนำเสนอผลงาน จำนวน 20 ราย โดยรอบนำเสนอผลงาน ผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียม Presentation นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน ผ่านระบบ ZOOM Online กำหนดเวลานำเสนอ ไม่เกิน 15 นาที และนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

หมายเหตุ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดที่ไม่ระบุข้อมูลตามข้อกำหนด หรือขาดคุณสมบัติ ทางคณะทำงานจัดการประกวดงานออกแบบขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงาน และหากทราบภายหลังจากที่พิจารณาแล้วจะถือเป็นโมฆะ

กําหนดการประกวด

 • ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครผลงาน : 5 กันยายน 2565
 • ปิดรับผลงาน : 15 พฤศจิกายน 2565
 • คัดสรรผลงานประกวดรอบที่ 1 : 16 - 18 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลผลงานเข้ารอบที่ 2 : 21 พฤศจิกายน 2565
 • ผู้เข้ารอบที่ 2 น่าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน  : 12 - 16 ธันวาคม 2565
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล : มกราคม 2566

หมายเหตุ วันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ทางคณะทํางานจัดการประกวดผลงานออกแบบ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทางสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ของสมาคมฯ และบลูสโคป

รางวัลการประกวด

 • รางวัลสนับสนุน สําหรับผลงานที่เข้ารอบนําเสนอผลงาน จํานวน 20 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศในแต่ละหมวด จํานวน 4 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท ประกอบด้วย
  • อาคารพักอาศัย (Residential Building) 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • อาคารไม่พาณิชยกรรม (Non-Commercial Building) 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • อาคารพาณิชยกรรม (Commercial Building) 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
  • อาคารประเภทอื่นๆ (Others) 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

ติดต่อสอบถาม ภายในเวลาทำการ 9.00-18.00 น. จันทร์-ศุกร์

 • โทร. 085-332-8989 (คุณพิชาภรณ์ สิงห์นิมิตตระกูล)
 • อีเมล asajournal@asa.or.th
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
600,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
30 ก.ย. 2022 08:30 to 15 พ.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.