^ Back to Top

ประกวดผลงานออกแบบ "Asia Young Designer Awards 2022"

ประกวดผลงานออกแบบ "Asia Young Designer Awards 2022"

กลุ่มบริษัทนิปปอนเพนต์ ขอเชิญนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบ "Asia Young Designer Awards 2022" (AYDA wards 2022) ภายใต้คอนซ็ปต์ "Converge : Pushing The Reset Button" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลอื่นๆ และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ

วัตถุประสงค์

 • ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักออกแบบรุ่นใหม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยความยั่งยืนบนความสัมพันธ์ของ คน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี
 • ผลักดันให้โครงการ AYDA เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งเป็นศูนย์รวมนักออกแบบทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้แนวคิดต่างๆ เพื่อพัฒนาวงการออกแบบดียิ่งขึ้น เป็น เวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ
 • สร้างโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์การทํางานจริงเป็น เวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถและเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ

ประเภทการประกวด

 • ARCHITECTURAL
  เราต้องการให้คุณเน้นทำความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม และองค์ประกอบสำคัญทางธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมใกล้เคียง การออกแบบของคุณจะต้องสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการของคนในชุมชน และการปล่อยให้ธรรมชาติได้มีสมดุลและเจริญเติบโตไปด้วยกัน โดยเฉพาะพื้นที่ในเมืองได้อย่างไร?
 • INTERIOR DESIGN
  เราต้องการให้คุณให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบ Interactivity (ปฏิสัมพันธ์) ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร? ไม่ว่าจะเป็นช่วยฟื้นฟู โดยเฉพาะในเมืองที่การใช้ชีวิตของผู้คนที่ต่างล้วนรีบเร่งกับชีวิตที่เร่งด่วน

RULES & REGULATIONS

 • ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้ที่กําลังศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน
 • การประกวดเปิดโอกาสเฉพาะนักศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป และนักศึกษาในสาขาการออกแบบตกแต่งภายใน ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
 • สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ท่านละ 1 ผลงานเท่านั้น
 • ผู้ส่งผลงานต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในการส่งอย่างเคร่งครัด และสามารถปรึกษาอาจารย์ประสานงานการประกวดของแต่ละสถาบันได้
 • กําาหนดส่งผลงานประกวด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
 • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้น ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท นิปปอนเพ้นต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 • เจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบ จะถูกแจ้งให้ทราบเพื่อเดินทางมานําเสนอผลงานด้วยตัวเองต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อทําการคัดเลือกเข้าสู่รอบสุดท้าย
 • เจ้าของผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายทุกท่าน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมในงานประกาศผลรางวัล
 • ผู้ชนะเลิศระดับ GOLD AWARD ในแต่ละประเทศ จะได้รับสิทธิ์เดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ASIA YOUNG DESIGNER SUMMIT 2022 ที่ประเทศเวียดนาม เพื่อชิงชนะเลิศระดับเอเชียต่อไป
 • ของรางวัลไม่สามารถโอนย้ายให้กัน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเครดิตใดๆ
 • ผู้จัดงานมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนของรางวัลต่างๆ ได้ ในมูลค่าที่เท่าเทียมกัน โดยไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศ (Passport)

ติดต่อสอบถาม

 • www.facebook.com/AsiaYoungDesignerAwardsThailand
 • LINE : ayda-th
File attachments: 
หมดเขต: 
10 ส.ค. 2022 08:30 to 31 ต.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.