^ Back to Top

ประกวดบทร้อยกรอง "กวีร่วมสมัย"

ประกวดบทร้อยกรอง "กวีร่วมสมัย"

สมาคมกวีร่วมสมัย ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทร้อยกรอง "กวีร่วมสมัย" เนื่องในวันกวีร่วมสมัย ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร

ประเภทการประกวด

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  หัวข้อ "ตรึกตรองกรองคำพูด"
 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและเทียบเท่า
  หัวข้อ "อนาคตของชาติกับวิถีกัญชา"

หลักเกณฑ์การประกวด

 • ทั้ง ๒ ระดับ ให้แต่งเป็น "กลอนสุภาพ" จำนวน ๔ บท สถานศึกษาหนึ่งๆ จะส่งกี่สำนวนก็ได้ แต่นักเรียนคนหนึ่งแต่งได้สำนวนเดียวเท่านั้น
 • ใช้ชื่อ - นามสกุลจริง มีผู้บริหารสถานศึกษา ลงชื่อรับรองท้ายผลงาน เช่น กลอนสำนวนนี้เป็นการประพันธ์ของ นาย,นางสาว,เด็กชาย,เด็กหญิง........จริง (ทางสมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการทดสอบความรู้ความสามารถ)
 • สถานศึกษาใดที่นักเรียนได้รับรางวัล สถานศึกษานั้นๆ จะได้รับเกียรติบัตรของสมาคมกวีร่วมสมัย

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยส่งผลงานประกวดทางไปรษณีย์เท่านั้น ถึง
  อาจารย์บุญล้อม โหละสุต
  เลขที่ ๑๒๐/๖๔ ม.ปทุมวดี หมู่ที่ ๒
  ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี
  จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
 • ประกาศผู้ได้รับรางวัล ระดับละ ๕ สำนวน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ เดือนมกราคม ๒๕๖๖
 • ประกาศผลและรับรางวัล ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ในงาน "วันกวีร่วมสมัย" สถานที่จะแจ้งให้ทราบก่อนถึงวันจัดงาน

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • ยึดแนวทางของ"สมาคมกวีร่วมสมัย" เป็นหลัก สำนวนที่ผิดฉันทลักษณ์ (สัมผัสซ้ำ, สัมผัสสั้น-ยาว, ผิดเสียงท้ายวรรค, ไม่ร้อยสัมผัส) ไม่ผ่านการให้คะแนนรอบแรก
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นอันสิ้นสุด

รางวัลการประกวด ทั้ง ๒ ประเภท จะได้รับรางวัลเหมือนกัน ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัล ประเภทละ ๕,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลประเภทละ ๔,๐๐๐ บาท
 • รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ รับโล่เกียรติยศ และเงินรางวัลประเภทละ ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลประเภทละ ๑,๕๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลประเภทละ ๑,๕๐๐ บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณมังกร แพ่งต่าย โทร. ๐๘ ๖๐๙๗ ๑๐๒๗
 • คุณสุวัฒน์ ไวจรรยา โทร. ๐๘ ๙๖๗๑ ๔๓๙๔
 • คุณบุญล้อม โหละสุต โทร. ๐ ๒๙๗๘ ๓๑๖๔, ๐๖ ๔๘๑๗ ๙๒๑๒

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณปวริศา แก้วพิลา

File attachments: 
หมดเขต: 
05 ส.ค. 2022 08:30 to 30 ธ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.