^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "Thinking About Europe"

ประกวดภาพถ่าย "Thinking About Europe"

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย สถาบันพระปกเกล้า สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Happening Mag ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Thinking About Europe" ชิงโอกาสเดินทางเข้าร่วมการประชุมที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี พร้อมร่วมเวิร์คช็อปกับช่างภาพชาวเยอรมัน (มูลนิธิฯ ดูแลค่าเดินทางและค่าที่พัก) และค่าลิขสิทธิ์ในผลงาน และรางวัลพิเศษ

คุณสมบัติผู้สมัครส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เปิดรับภาพถ่ายจากช่างภาพมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ช่างภาพข่าว ช่างภาพสารคดี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

กติกาการประกวด

 • ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมระบุบข้อมูลรูปภาพที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ
 • ความละเอียดของภาพ ขนาดด้านสั้นสุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 pixels และมีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 20 MB
 • ส่งไฟล์ในแบบ JPEG เท่านั้น
 • ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือและจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้ทีมจัดงานภายหลัง
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ไม่มีเครดิตภาพหรือตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพ
 • ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมทั้งต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือ เผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ สื่อทาง Social Media ต่างๆ หรือ ไม่เป็นภาพที่ขายใน Stock Photo ทุกแห่ง
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและผู้ถ่ายภาพ ผู้จัดงานสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่ไม่แสวงกำไรโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายเพิ่มเติม
 • หากปรากฎว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • เจ้าหน้าที่และกรรมการสมาคมฯ ไม่สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้
 • คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กำหนดระยะเวลา

 • เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2022 สมัครพร้อมแนบไฟล์ภาพผ่านลิงค์ google form
 • ประกาศผล วันที่ 30 สิงหาคม 2022

เกณฑ์ในการตัดสิน

 • แนวคิดและความหมายของภาพ
 • เทคนิคในการถ่ายภาพ
 • องค์ประกอบภาพที่น่าสนใจ
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

คณะกรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปถัมภ์ และ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย

รางวัลการประกวด

 • ผู้ชนะจะได้รับ
  • ค่าลิขสิทธิ์ในผลงาน 30,000 บาท
  • ได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันที่ 11 ตุลาคม 2022 พร้อมร่วมเวิร์คช็อปกับช่างภาพชาวเยอรมัน (มูลนิธิฯ ดูแลค่าเดินทางและค่าที่พัก) เดินทางตั้งแต่วันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2022 และจะได้นำเสนอผลงาน
  • (กรณีผู้ชนะการประกวดไม่สะดวกเดินทาง จะถือว่าสละสิทธิ์และทีมงานจะคัดเลือกภาพที่ได้คะแนนรองลงมาแทน)
  • ภาพถ่ายจะนำมาพิมพ์เป็นปฏิทินปี 2023
  • จัดแสดงผลงานในงานประจำปีมูลนิธิในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022
 • รางวัลพิเศษ 11 รางวัล
  • รางวัลละ 5,000 บาท
  • ภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษจะนำมาพิมพ์เป็นปฏิทินปี 2023

หมายเหตุ ผู้ชนะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันเดินทางกลับ (วันหมดอายุนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป) และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามที่สหภาพยุโรปกำหนด

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพรสวรรค์ 098-254-5420
 • คุณสิรินทรา 092-656-6812
 • Email : thailand.fnst@gmail.com
File attachments: 
หมดเขต: 
26 ก.ค. 2022 08:30 to 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.