^ Back to Top

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2022"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2022"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จํากัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15-20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2022" ภายใต้แนวคิด "พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์หรือกระบวนการ/บริการ ที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนําไปสู่ความยั่งยืน จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง
 • เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศและการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

โจทย์การประกวด
"พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"
(Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

 • พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้างพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติและ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ/หรือ Recycle

ประเภทการประกวด

 • ผลิตภัณฑ์ (Product)
 • สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
 • กระบวนการ & บริการ (Process & Service)

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
 • สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15–20 ปีบริบูรณ์
 • แต่ละสถาบันการศึกษา/ชุมชน สามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่จํากัดจํานวน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ไม่จํากัดจํานวน และสามารถส่งได้ทุกประเภทการประกวด หากมีผลงานเข้ารอบมากกว่าหนึ่งผลงาน โครงการจะให้สิทธิ์ทีมแข่งขันในการเลือกผลงานเข้าร่วมได้หนึ่งผลงานเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จํากัด (มหาชน) เท่านั้น

กําหนดการการประกวด

 • ระยะที่1 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผลงานเข้าร่วมโครงการ
  • เริ่มสมัคร 4 กรกฎาคม 2565
  • วันสุดท้ายของการสมัคร 26 สิงหาคม 2565
  • ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ (ผ่านทาง Facebook: GPSC Young Social Innovator) 31 สิงหาคม 2565
  • GPSC Young Social Innovator Camp 2022 (ค่ายอบรมและให้คําปรึกษา) 10-11 กันยายน 2565
 • ระยะที่2 การติดตามผลและการตัดสินรอบชิงชนะเลิศ
  • พัฒนาต่อยอดผลงาน กันยายน 2565 – มกราคม 2566
  • กิจกรรมติดตามความก้าวหน้า พฤศจิกายน 2565
  • นําเสนอผลงาน ตัดสิน และประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ 21-22 มกราคม 2566

หมายเหตุ ทั้งนี้กําหนดการในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามที่บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) เห็นสมควร

รางวัลการประกวด (ของแต่ละประเภทผลงาน)

 • รางวัลชนะเลิศ
  • ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • เงินรางวัล 50,000 บาท
  • เงินพัฒนาผลงาน 10,000 บาท
  • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนและที่ปรึกษาโครงการ
 • เหรียญรางวัล
  • เหรียญทอง
  • เหรียญเงิน
  • เหรียญทองแดง
  • เงินพัฒนาผลงาน 10,000 บาท
  • ประกาศเกียรติคุณนักเรียนและที่ปรึกษาโครงการ

ติดต่อสอบถาม
Facebook : www.facebook.com/GPSCyoungsocialinnovator

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
1,000,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
11 ก.ค. 2022 08:30 to 26 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.