^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC

ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC

มูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา และ EEC ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ "วิถีชีวิตกับสายน้ำ และการพัฒนาในพื้นที่ EEC" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 75,000 บาท

แนวคิด
โดยนำเสนอแนวคิดผ่านภาพถ่ายที่สะท้อนวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน วิถีชีวิตในเขตลุ่มน้ำ ที่ดำเนินไปควบคู่กับการพัฒนาใน 3 จังหวัดในพื้นที่เขต EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา) การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งวิถีชุมชน อุตสาหกรรม ประมง เกษตร น้ำบริโภค หรือมุมมองที่ต้องการเน้นย้ำความสำคัญ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดไปใช้ในสื่อ และรายงานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2565 ของมูลนิธิเสนาะ อูนากูล ร่วมกับ TDRI และ GISTDA
 • เพื่อให้ช่างภาพ บุคคลทั่วไป กลุ่มภาคประชาสังคมในท้องถิ่น และนักเรียนนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการส่งมุมมองที่ต้องการเน้นย้ำความสำคัญ หรือข่าวสารจากพื้นที่ EEC ผ่านภาพถ่าย
 • เพื่อประชาสัมพันธ์ และใช้ในการจัดนิทรรศการ ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

การสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • การประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
  • ช่างภาพมืออาชีพ
  • ประชาชนผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มภาคประชาสังคมในท้องถิ่น
  • นักเรียน นักศึกษา
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโปรดเตรียมข้อมูล 3 ส่วนหลัก คือ 1) ภาพ 2) ชื่อภาพ สถานที่ถ่ายภาพ วันที่ถ่าย 3) คำอธิบายแนวความคิดของภาพ ระหว่าง 250 - 700 ตัวอักษร (character)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโปรดศึกษาและทำความเข้าใจเงื่อนไข / ข้อกำหนดในการส่งภาพเข้าประกวด ที่แสดงด้านล่าง ก่อนส่งผลงานเข้าประกวดทุกครั้ง

เงื่อนไข และกติการส่งภาพเข้าประกวด

 • ผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครในระบบให้ครบถ้วน และส่งผลงาน ได้ที่ : https://forms.gle/s7zcG4VAfUe4m9pN9
 • ตั้งชื่อภาพ, ระบุสถานที่ถ่ายภาพ วันที่ถ่าย และเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพ ระหว่าง 250 – 700 ตัวอักษร (character)
 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ภาพ
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามผู้อื่นเด็ดขาด และไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น
 • เป็นภาพที่บันทึกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 จนถึงวันหมดเขตรับสมัคร เป็นภาพที่ถ่ายในพื้นที่เขต EEC (ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา)
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพสี หรือขาวดำ แนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้กล้อง Digital ในทุกรูปแบบ (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Tablet และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม หากใช้โดรน (Drone) ในการถ่ายภาพ จะถือว่าผู้ส่งผลงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการใช้โดรน เพื่อคุ้มครอบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว และมีส่วนรับผิดชอบต่อผลบังคับทางกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว
 • ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลที่มีความละเอียดสูง
 • ไฟล์ภาพ ต้องมี “ขนาดด้านสั้นที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 2,400 Pixels” และ “ขนาดด้านยาวที่สุดไม่ควรต่ำกว่า 4,000 Pixels” ในรูปแบบไฟล์ .jpeg (ต้องรักษาไฟล์ RAW ไว้แสดงในกรณีที่มีการเรียกตรวจสอบ)
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ
 • สามารถปรับแต่งภาพถ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด
 • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องกรรมสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 • ไฟล์ภาพรวมทั้งคำบรรยายที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิเสนาะ อูนากูล แต่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์ มูลนิธิเสนาะ อูนากูล มีสิทธินำภาพถ่ายทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์ หรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพรวมถึงไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
 • หากภาพที่ส่งเข้าประกวดปรากฏใบหน้าบุคคล ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลในภาพได้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล จากบุคคลในภาพ/ผู้ปกครองของบุคคลในภาพ ในคราวเดียวกับการส่งภาพเข้าประกวด ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 มิเช่นนั้น จะถือว่าภาพดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์การประกวด และถูกตัดสิทธิ์จากการพิจารณาตัดสินรางวัล
 • หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสินผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไข รวมถึงรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดทุกกรณี

ระยะเวลา

 • ส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 กันยายน พ.ศ. 2565 (ปิดระบบเวลา 16.00 น.) โดยส่งใบสมัครและไฟล์ภาพ ที่ https://forms.gle/s7zcG4VAfUe4m9pN9
 • ประกาศผลการคัดเลือกภาพในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ผ่านทาง Facebook : Snoh Unakul Foundation (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย และรับมอบรางวัล โดยมูลนิธิเสนาะอูนากูลจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบภายหลัง ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งผู้รับรางวัลให้ทราบล่วงหน้า และภาพถ่ายที่เข้ารอบจะได้รับคัดเลือกลง "รายงานการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน ภาคตะวันออก ปี พ.ศ. 2565" ในหัวข้อ "การจัดการน้ำ"

การพิจารณารางวัล

 • การจัดองค์ประกอบและความสวยงามของภาพ 30 คะแนน
 • ชื่อภาพ คำบรรยายภาพ และความสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
 • เทคนิคการถ่ายภาพ 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • ประเภทช่างภาพมืออาชีพ
  • รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ถ้ามี) : 2,000 บาท
 • ประเภทประชาชนผู้สนใจทั่วไป และกลุ่มภาคประชาสังคมในท้องถิ่น
  • รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ถ้ามี) : 2,000 บาท
 • ประเภทนักเรียนนักศึกษา
  • รางวัลชนะเลิศ : 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย (ถ้ามี) : 2,000 บาท

หมายเหตุ รางวัลพิเศษขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกรรมการ

เงื่อนไขการรับรางวัล
หลังจากการประกาศผลรางวัลบน Facebook : Snoh Unakul Foundation ให้ผู้ที่ได้รับรางวัลรอรับรายละเอียดการรับรางวัลทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ และหลังจากเจ้าหน้าที่ส่งอีเมลแล้ว ให้ท่านส่งรายละเอียดกลับมาตามข้อมูลที่แจ้งในอีเมลภายใน 10 วันทำการ (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิเสนาะ อูนากูล  
 • อีเมล : media@snohunakul.org
 • FACEBOOK : Snoh Unakul Foundation
 • โทร. 085-962-2951

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Chanthakan Poto

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
75,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
30 มิ.ย. 2022 08:30 to 15 ก.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.