^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ รางวัลนักเขียนเยาวชนอีสาน ประจําปี 2565 : The English Short Story Competition Isaan Young Writers Prize 2022

ประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ รางวัลนักเขียนเยาวชนอีสาน ประจําปี 2565 : The English Short Story Competition Isaan Young Writers Prize 2022

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือมีที่อยู่ตามภูมิลําเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ รางวัลนักเขียนเยาวชนอีสาน ประจําปี 2565 : The English Short Story Competition Isaan Young Writers Prize 2022 ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน แสดงศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ โดยถ่ายทอดผ่านงานวรรณกรรมที่เชื่อมโยงกับเรื่องราวในท้องถิ่นอีสาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าของภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 24 ปีเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ เป็นผู้มีที่อยู่ตามภูมิลําเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เป็นเรื่องสั้นประเภทบันเทิงคดี (fiction) มีฉากหลัง (setting) ส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคอีสาน
 • เนื้อหาของเรื่องไม่จํากัดประเภท หัวข้อ และระดับของเนื้อหา ไม่ลอกเลียน แปล หรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องพิมพ์ผลงานลงในกระดาษ A4 ความยาวของเนื้อหาไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ (เศษหน้านับเป็น 1 หน้า) พิมพ์ด้วยตัวอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาด 16 และจัดบรรทัดแบบ Single Space เท่านั้น
 • เขียนเป็นภาษาอังกฤษ และต้องเป็นเรื่องสั้นที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์ เผยแพร่และไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน รวมทั้งต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาผลการประกวดรางวัลและการพิจารณาตีพิมพ์อื่น ๆ
 • ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้คนละ 1 เรื่อง

ระยะเวลาการประกวด
เปิดรับผลงาน: 1 มิถุนายน ถึง 15 สิงหาคม 2565
ประกาศผลและมอบรางวัล: ภายในต้นเดือน กันยายน 2565

การสมัครและเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานทางออนไลน์ที่ isaan.youngpen@gmail.com หัวข้อ: ประกวดเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ
 • ส่งต้นฉบับผลงานในรูปแบบไฟล์ MS Word (สกุล .doc หรือ .docx) ระบุชื่อ-นามสกุล นามปากกา (ถ้ามี) หมายเลขโทรศัพท์ และช่องทางการติดต่ออื่น ๆ เช่น Facebook หรือ Line ID ไว้ในหน้ากระดาษใหม่ท้ายผลงาน
 • แนบหลักฐานสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พร้อมบัตรประจําตัวนิสิต นักศึกษา หรือหนังสือรับรองสถานภาพนิสิต นักศึกษา ในรูปแบบไฟล์รูปภาพหรือ PDF (สกุล .jpg .png หรือ .pdf)
 • ส่งผลงานภายในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

 • รูปแบบ ความน่าสนใจของการวางโครงเรื่อง กลวิธี และการใช้ภาษา
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • ตรงตามหัวข้อที่กําหนด แสดงให้เห็นถึงประเด็นร่วมสมัยที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นอีสาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1: เงินสด 5,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 2: เงินสด 2,500 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลที่ 3: เงินสด 1,000 บาท และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย: หนังสือจากศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์ 061-458-4222

File attachments: 
หมดเขต: 
01 มิ.ย. 2022 08:30 to 15 ส.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.