^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดลำพูน
 • เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และเชิดชูวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและหลากหลายของจังหวัดลำพูน
 • เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะและความสามารถในการถ่ายภาพของเด็ก เยาวชน และประชาชน
 • เพื่อนำภาพที่ได้จากการประกวดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน
 • เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม และดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ

กติกาและแนวคิดของการประกวดภาพถ่าย

 1. เป็นภาพถ่ายที่บอกเล่าเรื่องราวในภาพยนตร์ "ส้มป่อย" ผู้แสดงแบบต้องแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองของจังหวัดลำพูน
 2. ภาพถ่ายจะต้องถ่ายภายในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ "ส้มป่อย" ดังนี้
  • วัดพระยืน ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  • วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  • ย่านการค้าถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
  • วัดกอม่วง ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
  • บ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน
 3. เป็นภาพที่ถ่ายในสถานที่จริง ไม่ผ่านการตัดต่อโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดๆ
 4. ผู้เข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย สามารถเข้าร่วมได้ทุกท่าน โดยไม่จำกัด อายุ เพศ และประสบการณ์ของผู้เข้าประกวด
 5. ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป (หมายเหตุ คนไทยที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย) สามารถส่งภาพได้คนละ 3 ภาพ เท่านั้น
 6. ขนาดไฟล์รูปภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 3 MB
 7. หลักฐานประกอบการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ประกอบด้วย
  • ใบสมัคร
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ภาพถ่ายสี ขนาด 5x7 นิ้ว
  • ส่งทาง Line Group : ประกวดภาพถ่าย "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"
 8. ภาพถ่ายที่เข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพโดยยึดตามหัวข้อที่กำหนดเป็นหลัก
 9. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่ง ในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 10. ภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ส่งภาพที่เคยเผยแพร่ใน Social media หรือ เป็นภาพที่ส่งขายในคลังภาพ (Stock photo) ไม่ว่าจะเป็นในหรือต่างประเทศ
 11. รูปถ่ายจะต้องไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย และ/หรือ ขัดต่อขนบประเพณี ศีลธรรมอันดี จะต้อง ไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
 12. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน สามารถทำซ้ำ ดัดแปลง และ/หรือเผยแพร่ภาพถ่ายต่อสาธารณชนได้
 13. หากปรากฏว่าภาพที่เข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น ผู้ส่งภาพ เข้าประกวด ไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอำนาจในการตัดสิน ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ทั้งนี้หากส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 โดยสามารถตรวจสอบผลการตัดสินได้ทาง
  • เว็บไซต์ : www.m-culture.go.th/lamphun
  • Facebook : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน Fan page
  • Line Group : ประกวดภาพถ่าย "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

 • ส่งด้วยตัวเอง ได้ที่
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
  33 หมู่ 1 ถนนหน้าวัดพระยืน ตำบลเวียงยอง
  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า "โครงการประกวดภาพถ่าย" ตามที่อยู่ข้างต้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 0-5351-0243
 • Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน Fanpage  
 • Line Group: ประกวดภาพถ่าย "ถ่ายฮูปตวยฮอยหนังส้มป่อยตี้หละปูน"
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
6,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
15 มิ.ย. 2022 08:30 to 05 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.