^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ (กลุ่มโซนกรุงเทพกลาง กลุ่มโซนกรุงเทพใต้ กลุ่มโซนกรุงเทพเหนือ กลุ่มโซนกรุงเทพตะวันออก กลุ่มจังหวัดนครนายก จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 113,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระดับประเทศ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ สําหรับนักศึกษา กศน.
 • เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าให้กับนักศึกษา กศน.
 • เพื่อส่งเสริมการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.

เงื่อนไขการสมัคร

 • สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถส่งโครงงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 ทีม
 • หลักฐานการสมัครออนไลน์ ประกอบด้วย สำเนาใบสมัคร, ไฟล์รายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ (PDF), ภาพถ่ายแผงโครงงาน, คลิปการพูดนำเสนอผลงาน, คลิปแสดงการทดลองหรือการทำงานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี) และส่งเล่มรายงานโครงงานละ 3 เล่ม ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มายัง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เลขที่ 928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กทม. 10110 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 หากส่งทางไปรษณีย์จะยึดวันประทับตราเป็นหลัก
 • ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับพื้นที่ต้องเป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) จะเป็นหน่วยงานประสานงานและส่งใบสมัครตามที่กำหนด

กำหนดการประกวด

 • สมัครออนไลน์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ทาง t.ly/X4WV ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อโครงงาน (ที่ผ่านการคัดกรอง) 19 กรกฎาคม 2565
 • แข่งขันรอบตอบคำถามออนไลน์ (ผ่าน Zoom) 23 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลรางวัล 24 กรกฎาคม 2565

หมายเหตุ

 • กำหนดการประกวดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของครูที่ปรึกษาและนักศึกษาที่ให้ไว้ในการสมัคร

ติดต่อสอบถาม

 • คุณพรทิพย์ สกลกูล
  • 02 3925951-5 ต่อ 1198
  • 081 5835992
  • LINE ID: meorwhoelse
 • คุณศุฑามาศ เชื้อหมอ
  • 02 3925951-5 ต่อ 1197
  • 092-8109456
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
113,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
23 พ.ค. 2022 08:30 to 15 ก.ค. 2022 16:30

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod