^ Back to Top

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022" ชิงทุนการศึกษา และเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วัตถุประสงค์

 • เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ และค้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความรู้ ความสามารถในทางที่ถูกต้อง และเห็นถึงความสำคัญในการมีพื้นฐานทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เพื่อสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา มีกิจกรรมวิชาการ และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงความสามารถทางด้านไอทีภายใต้มาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของตนเอง และได้พัฒนาความสามารถนั้นอย่างเต็มศักยภาพ
 • เพื่อเพิ่มโอกาส และประสบการณ์ทั้งด้านวิชาการ และการเปิดโลกทัศน์ มีกิจกรรมร่วมกับเยาวชนประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. จนถึงระดับอุดมศึกษาหรือ ปวส. ไม่จำกัดสาขาหรือชั้นปี โดยมีอายุระหว่าง 16-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2565
 • เป็นเยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint Version 2016 หรือ Version 2019

โปรแกรมการแข่งขัน (โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ)
ผู้สมัคร 1 คน ต้องทำการแข่งขันครบทั้ง 3 โปรแกรม และเลือกสมัครได้เพียง 1 Version เท่านั้น

 • Version 2016 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม
  • Microsoft Word 2016
  • Microsoft Excel 2016
  • Microsoft PowerPoint 2016
 • Version 2019 ประกอบด้วยการแข่งขัน 3 โปรแกรม
  • Microsoft Word (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
  • Microsoft Excel (Microsoft 365 Apps and Office 2019)
  • Microsoft PowerPoint (Microsoft 365 Apps and Office 2019)

ระยะเวลารับสมัคร

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2565 – 20 พฤษภาคม 2565
  • สมัครทางเว็บไซต์ www.aritcompetition.com
  • ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมโครงการ ราคา 2,000 บาท (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 • รอบอบรม (รูปแบบ Online) 14-16 พฤษภาคม 2565 (กรณีจะใช้สิทธิอบรมต้องสมัครและชำระเงินก่อนวันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เท่านั้น)
 • แข่งขันในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-610-3081
 • Facebook: aritthailand
 • Line: https://lin.ee/hNw1ugu

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Nalinthorn Wimonpradit / ARIT CO., LTD.

หมดเขต: 
21 มี.ค. 2022 08:30 to 20 พ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.