^ Back to Top

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

ประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ "BRAND’S Young Blood Game Creator" หัวข้อ "BRAND’S Young Blood Hero" ในโครงการ แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565 : BRAND’S Young Blood 2022 ชิงโล่พระราชทานโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท เกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 23 ปี
 • ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 • ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 3 คน) สามารถส่งได้ไม่จากัดจำนวนผลงาน
 • ครอบครัวของพนักงาน บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จากัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ลักษณะของผลงาน

 • กำหนดหัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero โดยมีเนื้อหารณรงค์บริจาคโลหิต การสร้างจิตสำนึกและความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้” ความเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรง มาร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโลหิตขาดแคลน และสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน
 • ผลงานเกมที่ส่งประกวด ต้องระบุชื่อโปรแกรมและเวอร์ชั่นที่จะใช้ในขั้นตอนลงทะเบียนการสมัคร และส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุด้วย CD หรือ DVD มาพร้อมกับผลงาน โดยโครงการฯ จะไม่มีการคืนแผ่นโปรแกรมให้ผู้ส่งผลงานโดยเด็ดขาด
 • ผลงานเกมที่ส่งประกวด สามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ ใน ระบบปฏิบัติการไม่ต่ำกว่า Window XP, Memory ไม่น้อยกว่า 2.0 GHz, VGA CARD ไม่น้อยกว่า 64 Mb
 • ผู้ส่งผลงานสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ตามหัวข้อที่กำหนดและใช้ทรัพยากรตามที่โครงการฯ กำหนด โดยไม่อนุญาตให้ใช้ Template จากโปรแกรมสาเร็จรูปโดยเด็ดขาด
 • การสร้างเกม สามารถสร้างเกมสาหรับผู้เล่นตั้งแต่ 1 คน หรือ 2 คนขึ้นไป (Multi Users) ก็ได้
 • องค์ประกอบของเกม ประกอบด้วย คาชี้แจงขั้นตอนการเล่น แต้มคะแนนเวลาและ การสิ้นสุด ของเกม (Game Over)
 • ผลงานเกมที่ออกแบบ จะต้องประกอบด้วย
  • โลโก้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • โลโก้ BRAND’S Young Blood 2022
 • ภาพ และข้อความประกอบอื่นๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ส่อไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 • ภาพประกอบและเสียงประกอบ ต้องไม่ติดลิขสิทธิ์ใดๆ หรือต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของลิขสิทธิ์ในการนำมาใช้งานแนบมาด้วย
 • ผลงานจะต้องมาจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงาน และความคิดของผู้เข้าประกวดเอง และผลงานนั้นต้องไม่เคยนำออกประกวดหรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน ในกรณีที่ผลงานได้มาโดยมิชอบ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวด หรือหากได้รับรางวัลแล้วก็จะมีการเพิกถอนรางวัล
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนำเสนอ หรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไขเพิ่มเติม หรือ จัดทาซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถขอรับคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจาตัวนิสิต นักศึกษา (ทุกคน) โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน
 • กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน
 • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th

กำหนดการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2565
  • กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
   ชั้น 7 ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
   โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
  • กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
   งานสื่อสารองค์กร ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
   ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
   วงเล็บมุมซองว่า (BRAND’S Young Blood Game Creator) จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 20-23 กันยายน 2565
 • ประกาศผลผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศวันที่ 27 กันยายน 2565
 • ผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศร่วมพัฒนา Prototype กับผู้เชี่ยวชาญผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 3 – 5 ตุลาคม 2565
 • ผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศส่งผลงานที่ได้รับการพัฒนาแล้วภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (หากไม่ส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
 • คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 และรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทาง
  • www.facebook.com/nbctrc
  • www.facebook.com/BRANDSWorldThailand

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท เกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
 • โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
18 มี.ค. 2022 08:30 to 15 ก.ย. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.