^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2565 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม
 • เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 • เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

ประเภทประกวด

 • ประเภทเรื่องสั้น
 • ประเภทบทกวี

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 • เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
 • เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) ในกรณีที่ผู้ส่งผลงานเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ หรือทัณฑสถาน อนุโลมให้เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงได้ (จำนวนไม่เกิน 10 หน้า)
 • บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

ระยะเวลาดำเนินการ
เปิดรับผลงานเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ - 6 เมษายน 2565

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ประเภทบทกวี
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • โทรศัพท์ 0-2242-5900 ต่อ 5492-94
 • www.facebook.com/phan.waenfah
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
680,000 Baht
หมดเขต: 
23 ก.พ. 2022 (All day) to 06 เม.ย. 2022 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.