^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"

ประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ"

พิพิธภัณฑ์ "สิรินธรทันตพิพิธ" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มองเราผ่านเลนส์กับสิรินธรทันตพิพิธ" เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี สิรินธรทันตพิพิธ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ” คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี สิรินธรทันตพิพิธ
 2. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกระดับและทุกหลักสูตร รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ “สิรินธรทันตพิพิธ”
 3. เพื่อนำภาพถ่ายที่ชนะการประกวดไปใช้ในสื่อและกิจกรรมต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 4. สร้างการรับรู้และการจดจำของสาธารณชน ความเข้าใจอันดีต่อบทบาทและภาพลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ “"สิรินธรทันตพิพิธ" ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 1. ประชาชนผู้สนใจทั่วไป
 2. คณาจารย์ บุคลากร และ นักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกระดับและทุกหลักสูตร

เงื่อนไขข้อกำหนดการประกวดผลงาน

 1. ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในพิพิธภัณฑ์ "สิรินธรทันตพิพิธ" เท่านั้น
 2. มีความสวยงาม สร้างสรรค์ สร้างการจดจำ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของพิพิธภัณฑ์ "สิรินธรทันตพิพิธ" คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. ผลงานที่ส่งประกวดอัดเป็นภาพขนาด 20 x 24 นิ้ว ติดบนกระดาษการ์ดสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว
 4. ส่งผลงานพร้อมแนบไฟล์งานต้นฉบับ และภาพที่ตกแต่งแล้ว เป็นรูปแบบสกุลไฟล์ .raw .cr2 หรือ .JPEG .TIFF (ทั้ง 2 รูปแบบ) บันทึกลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น หรือแนบไฟล์ภาพส่งผ่าน Google drive e-mail : sirindhorndentalmuseum@gmail.com พร้อมระบุชื่อผู้ส่ง และชื่อภาพผลงาน โดยความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 10 MB
 5. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องไม่มีลายน้ำ หรือข้อความ รูปภาพอื่นใดในภาพที่ส่งประกวด
 6. สามารถตกแต่งภาพได้ โดยต้องไม่แก้ไข ปรับแต่ง ดัดแปลงภาพให้ต่างไปจากความจริง
 7. ต้องมีเอกสารประกอบเป็นคำอธิบายแนวความคิดของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด
 8. ภาพถ่ายจำกัดจำนวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 3 ชิ้น/คน ไม่จำกัดเทคนิคแต่ต้องเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
 9. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
 10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี 5 ผลงานที่ได้รับรางวัล (รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 และรางวัล Popular Vote )
 11. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดถ่ายภาพเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งประกวด
 12. การตัดสินจากคณะกรรมการจัดการประกวด ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการประกวด

 • เปิดรับผลงาน : 1 กุมภาพันธ์  - 16 พฤษภาคม 2565
 • การประกาศผลการตัดสิน : วันที่ 7 มิถุนายน 2565

สถานที่ส่งผลงาน
ส่งด้วยตนเองได้ที่ หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (วัน-เวลาท าการ)

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้ารอบจะต้องนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการตัดสิน
 2. ผลงานการประกวดทุกชิ้นถือเป็นสิทธิของหน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะไม่ส่งมอบคืนผลงาน
 3. ผลงานของผู้ได้รับรางวัลทุกผลงาน หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนสิทธิในการนำไปใช้
 4. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท จ านวน 1 รางวัล

รวมมูลค่าเงินรางวัลทั้งสิ้น 20,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
 • โทร. 02-2007653
 • Facebook : สิรินธรทันตพิพิธ sirindhorndentalmuseum

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณคงเดช เทศสมบูรณ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
ค่าสมัคร: 
หมดเขต: 
01 ก.พ. 2022 08:30 to 16 พ.ค. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.