^ Back to Top

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022 หัวข้อ "ขุมทรัพย์ชุมชน" ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการศึกษา อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในอนาคต
 2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศในระดับมัธยมศึกษา
 3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการสร้างสื่อภูมิสารสนเทศให้สามารถ เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในด้านอื่นๆ ต่อไป
 4. เพื่อสร้างเวทีการประกวดและสร้างความสนใจสำหรับเยาวชนที่มีความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดีย และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนการสอน
 5. เพื่อให้ได้สื่อภูมิสารสนเทศต้นแบบที่หลากหลาย สามารถนำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้

Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน”
ขุมทรัพย์ชุมชน หมายถึง บุคคล สถานที่ สิ่งของ สินค้า วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาที่สะท้อนความคิด ความเชื่อ ฯลฯ ที่มีคุณค่าต่อชุมชน

กำหนดการประกวด

 • มกราคม – 27 กุมภาพันธ์ 2565 : เปิดรับสมัครและส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 : ปิดรับสมัคร
 • 3 มีนาคม 2565 : รอบคัดเลือก (10 ทีม)
 • 4 มีนาคม 2565 : ประกาศผลรอบคัดเลือก
 • 7 มีนาคม 2565 : ร่วมโหวตรางวัล Popular vote (10 ทีม)
 • 4 - 27 มีนาคม 2565 : สร้างสรรค์พัฒนาและปรับปรุงสื่อ
 • 28 มีนาคม 2565 : หมดเขตส่งสื่อภูมิสารสนเทศรอบชิงชนะเลิศ
 • 31 มีนาคม 2565 : รอบชิงชนะเลิศ
 • 1 เมษายน 2565 : ประกาศผลการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 8,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนผลิตสื่อฯ 8,000 บาท
 • รางวัล GISTDA Top Vote ทุนผลิตสื่อฯ 4,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์: 033 048 091 ต่อ 110,111 หรือ 094 3616562 (เบญจวรรณ)
 • โทรสาร : 033 005 831
 • contest@gistda.or.th
 • www.facebook.com/GMC.GISTDA
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
หมดเขต: 
13 ม.ค. 2022 09:00 to 28 ก.พ. 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.