^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์”

ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์”

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย, ธนาคารจิตอาสา และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ “ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์” ชิงเงินรางวับมูลค่ารวมกว่า 128,000 บาท

ระดับการประกวด

 • ระดับเยาวชน ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี
 • ระดับประชาชนทั่วไป

กติกาประกวด

 • ผู้ส่งผลงานแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้ทั้งสองประเภท โดยส่งได้ไม่เกินประเภทละ 1 ชิ้น และต้องระบุประเภทของผลงาน (เรื่องสั้น หรือ บทกวี) และระดับที่ประสงค์จะส่งผลงานชิ้นนั้นๆ เข้าประกวด (ระดับเยาวชน หรือ ระดับประชาชนทั่วไป) ให้ชัดเจน
 • สามารถใช้ชื่อ-สกุลจริงในการเขียนผลงาน หรือจะใช้นามปากกาก็ได้ กรณีใช้นามปากกา ต้องระบุชื่อ-สกุลจริง ตามหลักฐานมาด้วย
 • เรื่องสั้น
  เป็นงานเขียนประเภทเรื่องสั้น ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องเอง โดยเขียนเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 8 หน้ากระดาษ A4 ต้องใส่เลขหน้าทุกหน้า หากพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point หรือหากเขียนด้วยลายมือต้องเขียนให้อ่านได้ง่าย
 • บทกวี
  เป็นงานเขียนประเภทบทกวี ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องเอง โดยเขียนเป็นภาษาไทย หากพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 point หรือหากเขียนด้วยลายมือต้องเขียนให้อ่านได้ง่าย
  • ผลงานที่เป็นบทกวีฉันทลักษณ์แบบแผน กำหนดความยาว 6-12 บท
  • ผลงานที่เป็นบทกวีรูปแบบอื่น อาทิ กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่ ต้องมีความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยใส่เลขหน้าทุกหน้า
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนขึ้นใหม่ ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ อาทิ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือเสียง ทั้งนี้ หากมีการจัดพิมพ์ ผู้จัดการประกวด มีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 • แก่นหรือแนวคิดของเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 • ความคิดสร้างสรรค์
 • คุณค่าทางวรรณศิลป์

วิธีส่งผลงาน

 • ผู้ประกวดระดับเยาวชน ส่งผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาด้วย
 • ผู้ประกวดระดับประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้มาด้วย
 • ส่งผลงานในช่องทางดังต่อไปนี้
  • ส่งทางอีเมล โดยแนบไฟล์ผลงานในรูปแบบ Word และ PDF พร้อมหลักฐาน มายัง E-mail: arnyajai@gmail.com การส่งผลงานเข้าประกวดจะสมบูรณ์ เมื่อมีการแจ้งตอบรับผลงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งผลงานพร้อมหลักฐานมายัง
   สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
   เลขที่ 31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงวงศ์สว่าง
   เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800
   (วงเล็บมุมซอง “ประกวดเรื่องสั้นและบทกวีอ่านยาใจ”)
 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 หากส่งทางอีเมลถือเวลาใน gmail เป็นสำคัญ กรณีส่งทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

การประกาศผลและการมอบรางวัล  

 • ประกาศผลการประกวดภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทางเฟซบุ๊ก “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”
 • การมอบรางวัล ทางคณะผู้จัดประกวดจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง ติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊ก “สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย”

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะการประกวดทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีในแต่ระดับจะได้เงินรางวัล ดังนี้

 • ระดับเยาวชน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร     

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  เลขที่ 31 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงวงศ์สว่าง
  เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800
 • โทรศัพท์ 02-9109565
 • E-mail :  arnyajai@gmail.com
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
128,000 Baht
หมดเขต: 
26 ก.ย. 2021 09:00 to 31 ต.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.