^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5 ภายใต้โจทย์ "สามัคคี"

ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5 "สามัคคี"

ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5 ภายใต้โจทย์ "สามัคคี" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 6,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประกวดถ่ายภาพ เส้น-สาย-แสง-เงา ครั้งที่ 5 ภายใต้โจทย์ "สามัคคี"
วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เยาวชนบุคคลทั่วไปได้ตะหนักถึงความสำคัญของการถ่ายภาพในมิติต่างๆ
 2. เพื่อให้มีเวทีในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านศิลปะการถ่ายภาพให้กับเยาวชน บุคคลทั่วไปได้หันมาสนใจและพัฒนาแพร่หลายสืบต่อไป
 3. เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนและผู้ที่สนใจในการถ่ายภาพมากขึ้น

ประเภทของการประกวด

 1. ระดับอุดมศึกษา

กติกาการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ในหัวข้อ “สามัคคี”
 2. “สามัคคี” มีความหมายดังนี้ เป็นการตีความหมายในเชิงบวกของการร่วมแก้ไข และฝ่าฟันกับเหตุการณ์วิกฤติต่างๆ การอยู่ร่วมกันในมิติที่หลากหลาย ซึ่งทางผู้ถ่ายสามารถตีความจากความหมายหลัก ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นออกมา ตามแนวคิดของผู้ถ่าย และนำเสนอรวมกับการถ่ายภาพโดยอาศัยหลักทัศนธาตุมาเป็นองค์ประกอบ
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องนำส่งภาพสีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 4 MB สามารถส่งได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้นงาน โดยส่งพร้อมใบสมัคร และเขียนรายละเอียดให้ชัดเจน ส่งผลงานภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดโดยให้บันทึกภาพ เป็นไฟล์ JPEG ความละเอียด 300 DPI และให้แนบหลักฐานการเป็นนักศึกษา เพิ่มเติมมาใน E-mail : pannatorn.s@dru.ac.th โดยใช้ชื่อเรื่องการส่งใน E-Mail ว่า ส่งประกวดภาพถ่าย เส้น-สาย-แสง-เงา ภายใต้หัวข้อ “สามัคคี”
 4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมตกแต่งภาพได้เล็กน้อย เช่น สี แสง และความคมชัดเป็นต้น
 5. เป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่อทุกประเภท และไม่เคยรับรางวัลใดๆ มาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ
 6. ภาพและไฟล์ภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง แก่ผู้ส่งเข้าประกวดให้ทราบ
 7. ปิดรับผลงานในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 ตัดสินผลงานพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และประกาศผลทาง Facebook :
  ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564
 8. พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในวันพุธที่
  1 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร 2 ชั้น 14
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 9. คำตัดสินของกรรมการนับเป็นที่สุดและไม่สามารถโต้แย้งได้
 10. ในกรณีที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ กรรมการถือว่าสละสิทธ์
 11. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวดเพื่อใช้เผยแพร่สู่สาธารณะชนต่อไป

หากมีการตรวจพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ เจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
*หมายเหตุ
กรณีที่ผู้ส่งเข้าประกวดมีรายชื่อรับ 2 รางวัล
กรรมการขอตัดให้รางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

เกณฑ์การตัดสิน

 • การสื่อความหมายจากหัวข้อ
 • ความสวยงามของภาพ
 • องค์ประกอบภาพ
 • ความยาก-ง่าย และเทคนิคการถ่ายภาพ

รางวัลการประกวดภาพถ่าย
รางวัลรุ่นอุดมศึกษา
รวมมูลค่า 6,000 บาท

 •  รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรและเงินรางวัล        3,000 บาท
 •  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เกียรติบัตรและเงินรางวัล        2,000 บาท
 •   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เกียรติบัตรและเงินรางวัล        1,000 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่
อาจารย์ปัณณธร สมสรวย
โทร.086-9789553
https://human.dru.ac.th/
Facebook :
ออกแบบนิเทศศิลป์และออกแบบดิจิทัล
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
Link : กติกา + ใบสมัคร รายละเอียดตาม qr code

ข่าวประชาสัมพันธ์ - คุณ ปัณณธร สมสรวย

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
6,000 Baht
File attachments: 
ค่าสมัคร: 
No
หมดเขต: 
01 ส.ค. 2021 09:00 to 20 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.