^ Back to Top

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)" ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมรางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 • เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรnารสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยาnรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความยั่งยืน จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง
 • เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศและการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

โจทย์การประกวด
"พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน"
(Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

 • พลังงาน : การเข้าถึงพลังงาน (ลดต้นทุน และ/หรือ เพิ่มเสถียรภาพของแหล่งพลังงาน) การสร้าง พลังงานทดแทน (Renewable Energy) และ/หรือ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : การจัดการและการใช้ทรัพยากรธรรมธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การลดของเสียหรือขยะ (Waste) การลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ และ/หรือ การจัดการของเสียอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และการลดของเสียโดยกระบวนการ Reuse และ/หรือ Recycle

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 • ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
 • สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15–20 ปีบริบูรณ์ โดย
  • กรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา: สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า สังกัดการศึกษาเดียวกัน
  • กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน: สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการไม่จำเป็นต้องสังกัดสถาบัน เดียวกัน แต่จำเป็นต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน
 • แต่ละสถาบันการศึกษา/ชุมชน สามารถส่งทีมแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถส่งได้ทุกประเภทการประกวด หากมีผลงานเข้ารอบมากกว่าหนึ่งผลงาน โครงการจะให้สิทธิ์ทีมแข่งขันในการเลือกผลงานเข้าร่วมได้หนึ่งผลงานเท่านั้น
 • ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 • สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

ประเภทการประกวด
ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานตามประเภทการประกวด ดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์ (Product) : วัสดุ/บรรจุภัณฑ์ ที่จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานของผู้บริโภค สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านใดด้านหนึ่ง ช่วยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน หรือช่วยแก้ปัญหาบางอย่างได้
 • สิ่งประดิษฐ์ (Invention) : ชิ้นงาน/เครื่องมือ/เครื่องจักร ที่จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ ร่นระยะเวลาในการผลิต หรือลดต้นทุนในกระบวนการผลิตหรือแปรรูปต่าง ๆ
 • กระบวนการ & วิธีการ (Process & Service) : กรรมวิธี/การจัดการ/การดำเนินงาน ที่จัดทำขึ้นเพื่อลดขั้นตอน เพิ่มมูลค่า เพิ่มประสิทธิภาพ ของกระบวนการผลิตหรือแปรรูปต่าง ๆ

กำหนดระยะเวลา

 • เริ่มสมัคร 1 กรกฎาคม 2564
 • วันสุดท้ายของการสมัคร 31 สิงหาคม 2564

ทุนสนับสนุน รางวัล และประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ทุนสนับสนุน
  ทีมที่ผ่านเข้ารอบ และเข้าร่วมกิจกรรม “GPSC Young Social Innovator Camp 2021” จะได้รับทุนสนับสนุนผลงาน ภายใต้งบประมาณทีมละ 10,000 บาท โดยทุนสนับสนุนจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของที่ปรึกษาโครงการ
 • รางวัลแต่ละประเภทผลงาน (ผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ กระบวนการ/วิธีการ)
  • ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานฯ ประกาศเกียรติคุณนักเรียนและที่ปรึกษาโครงการ ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  • เหรียญทอง พร้อมประกาศนียบัตร
  • เหรียญเงิน พร้อมประกาศนียบัตร
  • เหรียญทองแดง พร้อมประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/GPSCyoungsocialinnovator

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชนม์ชนก แสงอาทิตย์อุทัย

หมดเขต: 
01 ก.ค. 2021 09:00 to 31 ส.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.