^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’”

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ สมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’” ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลอื่นๆ

วัตถุประสงค์
ตั้งแต่ปี 2474 ที่ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและใกล้ชิดเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ทำให้สวิตเซอร์แลนด์มีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของคนไทยเสมอมา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดียิ่งในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในมิติอื่น ๆ ได้แก่ การทูต การค้า การลงทุน การศึกษา และการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน ปัจจุบันสวิตเซอร์แลนด์และไทยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นในด้านต่าง ๆ ดังเช่นในด้านเศรษฐกิจ สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศคู่ค้าอันดับสองของไทยในทวีปยุโรป (รองจากเยอรมนี) และมีบริษัทสัญชาติสวิสกว่า 150 บริษัทที่มีnารลงทุนและประกอบการในประเทศไทย รวมทั้งมีชุมชนชาวไทยอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า 36,000 คน และชาวสวิสอยู่ในไทยกว่า 10,000 คน

เพื่อฉลองโอกาสการครบรอบ 90 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ และเพื่อเน้uย้ำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ กระทรวงการต่างประเทศจึงได้ร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “90 ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิส ‘คิดถึงกันเสมอ’” เพื่อให้สาธารณชนทั้งชาวไทย ชาวสวิส หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ได้มีโอกาสได้ถ่ายทอดมุมมองของตนต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศผ่านเลนส์กล้องถ่ายรูป

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไปที่สนใจ ไม่จำกัด เพศ อายุ สัญชาติ หรือที่พำนัก

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

 1. การส่งภาพเข้าประกวด ให้ส่งผลงานผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ www.rpst.or.th
 2. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด
 3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดไม่เกิน 10 ภาพ และผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ทั้งนี้ ภาพถ่ายจะต้องเป็นภาพที่บันทึกภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ถึงวันหมดเขตรับสมัคร
 4. ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,400 พิกเซล และด้านยาวที่สุดไม่ยาวกว่า 4,000 พิกเซล ในรูปแบบ .jpg เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือ และจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้คณะกรรมการจัดงานภายหลัง
 5. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถใช้กล้องดิจิทัล (DSLR, Mirrorless, Compact, Action Camera, Drone และ Smartphone) หรือกล้องบรรจุฟิล์ม ในกรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์ม จะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิทัลความละเอียดสูง ทั้งนี้ ภาพจากอากาศยานไร้คนขับ (Drone) จะต้องไม่ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของสวิตเซอร์แลนด์
 6. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใด ๆ โดยสามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทำการตัดต่อจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการการตัดสิน
 7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง
 8. คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์เลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์สูจิบัตรจำหน่าย รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ในระยะเวลา 2 ปี โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่าย แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์
 9. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ มูลนิธิส่งเสริมการถ่ายภาพ บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประกวด และคณะกรรมการตัดสิน ไม่มีสิทธิ์ในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในครั้งนี้
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีการส่งภาพถ่ายประกวด
ส่งภาพถ่ายผ่านระบบเว็บไซต์ของสมาคมฯ เท่านั้น
ผู้ประสงค์จะส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องลงทะเบียนสมัครที่ www.rpst.or.th โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียด พร้อมสร้าง Username และ Password ขึ้นมาเอง และสามารถส่งภาพถ่ายได้ทันที โดยระบบจะเริ่มให้ส่งภาพถ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
    
กำหนดการส่งผลงาน

 • เปิดให้ทำการอัพโหลดผลงานภาพ วันที่ 1 มิถุนายน 2564
 • ปิดรับผลงานภาพวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 10,000 บาท บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ 1 ที่นั่ง และบัตรผ่านรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ชั้นหนึ่ง สำหรับ 8 วัน 2 ใบ (ใช้ได้ภายในปี 2565)
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 8,000 บาท และนาฬิกา Swatch 1 เรือน
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล จำนวนเงิน 5,000 บาท และบัตรกำนัลพักค้างคืนสุดสัปดาห์ที่โรงแรม 5 ดาวในกรุงเทพฯ
 • รางวัลชมเชย จำนวน 15 รางวัล จำนวนเงิน 1,000 บาท และมีดสวิส Victorinox

หมายเหตุ ผู้รับรางวัลทุกท่านจะได้รับหน้ากากผ้าจากสถานเอกอัครราชทูตสวิตฯ ประจำประเทศไทย คนละ 1 อัน

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
22,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
08 มิ.ย. 2021 09:00 to 02 ก.ค. 2021 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.