^ Back to Top

ประกวดสื่อดิจิตัล "CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST"

ประกวดสื่อดิจิตัล "CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST"

คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิ ศ.ทพ.ถวิล ตัณฑิกุล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิตัล "CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท

รูปแบบผลงานในการส่งประกวด

 1. โครงการประกวดสื่อดิจิทัลนี้ไม่สนับสนุนการคัดลอกผลงาน หรือคัดลอกเนื้อหามาโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ได้ใส่ข้อมูลอ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หากตรวจพบถือว่าขาดคุณสมบัติในการแข่งขัน และถือว่าสละสิทธิ์ แม้จะประกาศผลไปแล้ว ทางคณะกรรมการสามารถเรียกคืนรางวัลได้
 2. ผู้ส่งผลงานเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของข้อมูลทุกชนิดในผลงาน ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหมดได้ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ในเวลาอันรวดเร็ว พร้อมทั้งขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล โดยผลงานไม่ควรได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน และไม่เป็นผลงานที่เก่าเกินไป
 3. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงาน และสามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา หรือเผยแพร่สู่สาธารณะชนได้ทุกรูปแบบ โดยปราศจากข้อผูกมัดใดๆ ทั้งสิ้น ลิขสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นของ มูลนิธิ ศ. ทพ. ถวิล ตัณฑิกุล และจะเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้ดำเนินโครงการอาจให้มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาสื่อที่ได้รับรางวัลก่อนการเผยแพร่ มีการใส่ชื่อมูลนิธิฯ ผู้สนับสนุน รายชื่อคณะผู้จัดทำ และผู้ทรงคุณวุฒิ การนำไปใช้ต้องมีการอ้างอิงอย่างถูกต้อง
 4. ประเภทสื่อออนไลน์ สมาชิกทีมละไม่เกิน 4 คน
  • การดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยจัดฟัน
  • การดูแลสุขภาพช่องปากของประชาชนทั่วไป
 5. ลักษณะของชิ้นงานสื่อออนไลน์
  • ทุกทีมมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 20 MB
  • จัดทำในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
  • แต่ละสื่อต้องมีเนื้อหาที่ให้ความรู้ได้พอสมควร
  • ส่วนประกอบของข้อมูลแต่ละสื่อต้องนาเสนอในความกว้างไม่เกิน 600 พิกเซล
  • มีสื่อผสมตามความเหมาะสม เช่น ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่สามารถเรียกดูบนอินเทอร์เน็ตได้ในเวลารวดเร็ว
 6. ไฟล์ที่บันทึกต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น wav หรือ mp3 หรือ wma เท่านั้น และต้องมีความยาวทั้งหมดไม่เกิน 5 นาที (ไม่รวมเวลาแนะนำเรื่อง คำกล่าวขอบคุณแหล่งที่มา และผู้สนับสนุน)

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมประกวด การส่งใบสมัคร และผลงาน

 • รับสมัครผู้เข้าประกวดทั้ง 2 ประเภท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2564
 • สมัครเข้าร่วมประกวด สมัครผ่านทาง Google Form : https://forms.gle/jDhfkNsg7H6tUdgj6
 • กรอกข้อมูลในไฟล์แบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อผู้สมัครทุกคน แนวความคิดและลักษณะของผลงาน ขนาดไม่เกินกระดาษ A4 และส่งทางออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการจัดพิมพ์ประกาศนียบัตร ในภายหลัง
 • การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อมูลในส่วนหนึ่งส่วนใดก็ตามในใบสมัครสามารถทำได้ โดยการชี้แจงสาเหตุ ทั้งนี้การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับทางผู้ดูแลโครงการ
 • การส่งผลงาน ขอเป็นการส่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดย อัพโหลดผลงานพร้อม concept paper ผ่าน E-mail หรือ Google Drive แล้วส่ง link ผลงานพร้อม ชื่อคลิป  ชื่อผู้สมัคร (กรณีสมัครเป็นทีม ระบุชื่อทีม)  เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ส่งมาที่ dentcuclip@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผล 31 กรกฎาคม 2564

หมายเหตุ วัน-เวลาการประกาศผล อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 1. เงินรางวัล
  • ประเภทสื่อออนไลน์สำหรับผู้ป่วยจัดฟัน
  • ประเภทสื่อออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป
 2. ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน สำหรับผู้ป่วยจัดฟัน ดังนี้
  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รางวัลเงินสด 10,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ได้รางวัลเงินสด 5,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ได้รางวัลเงินสด 3,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 1,000 บาท ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 12 รางวัล
 3. ทุกชิ้นงานที่ส่งและได้คะแนนการตัดสินจากคณะกรรมการ จะได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติทุกคน ต่อชิ้นงาน สำหรับประชาชนทั่วไป ดังนี้
  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทอง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ที่ได้คะแนนสูงสุด ได้รางวัลเงินสด 10,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป ได้รางวัลเงินสด 5,000 บาท
  • ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป ได้รางวัลเงินสด 3,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 1,000 บาท ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 12 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Dentistrychula

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 พ.ค. 2021 09:00 to 15 ก.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.