^ Back to Top

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021 "SUCCEED BEYOND SUCCESS" ชิงรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมโล่ เกียรติบัตร และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าที่เป็น ของผู้ผลิต/ผู้ส่งออกและออกแบบโดยคนไทย รวมทั้งสร้างชื่อเสียงทางการค้าให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ในตลาดต่างประเทศ
 • เพื่อกระตุ้นให้ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรอันจะนำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการส่งออกของไทยมากขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง เพื่อให้สินค้าและบริการของไทยสามารถแข่งขันและรักษาตลาดต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่รู้จักในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการของไทย เปิดตลาดต่างประเทศโดยใช้ชื่อทางการค้าของตนเอง

ประเภทรางวัล

 • BEST EXPORTER รางวัลผู้ส่งออกธุรกิจยอดเยี่ยม
 • BEST INNOVATION รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม
 • BEST THAI BRAND รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม
 • BEST DESIGN รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม
 • BEST SERVICE ENTERPRISE AWARD รางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม
 • BEST OTOP รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
 • BEST HALAL รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม)

กำหนดระยะเวลา
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ได้รับรางวัล

 • ได้รับโล่และเกียรติบัตร สัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ จากนายกรัฐมนตรี
 • ได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความรู้ หรือร่วมจัดงานแสดงสินค้ากับกรมทั้งในและต่างประเทศ
 • ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสามารถใช้ตราสัญลักษณ์ PM Award ในการส่งเสริมการขาย

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/pmexportaward2021

Contest Type: 
File attachments: 
หมดเขต: 
28 เม.ย. 2021 09:00 to 15 พ.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.