^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หัวข้อ "สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน"

ประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หัวข้อ "สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน"

จังหวัดสุโขทัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ หัวข้อ "สุโขทัยเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 • เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ของจังหวัดสุโขทัยให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย
 • เพื่อสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงของจังหวัดสุโขทัยผ่านสื่อภาพถ่าย โดยกลุ่มช่างภาพมืออาชีพและมือสมัครเล่น ซึ่งปัจจุบันมีเป็นจํานวนมาก
 • เพื่อนําภาพที่ชนะการประกวดมาจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป ทั้งในและนอกจังหวัดสุโขทัย
 • นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าท่องเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับผลงาน ระหว่างวันที่ 5 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2564
 • ตัดสินผลงาน ระหว่างวันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2564
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 กรกฏาคม 2564
 • การจัดแสดงนิทรรศการและพิธีมอบรางวัล ในเดือน สิงหาคม 2564

หมายเหตุ วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 2 เงินรางวัล บาท 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลที่ 3 เงินรางวัล บาท 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • หมายเลขโทรศัพท์ 0-5561-2286
 • www.facebook.com/prdsukhothainews
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
60,000 Baht
หมดเขต: 
19 เม.ย. 2021 09:00 to 30 มิ.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.