^ Back to Top

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

ประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชนให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพและศักยภาพ
 2. เพื่อบ่มเพาะความรู้ในการเป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ พร้อมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนานวัตกรรมที่จะมุ่งไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 3. เพื่อให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีเวทีนาเสนอผลงานนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้สามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนและการแข่งขันในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
 4. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกระดับการศึกษา

กลุ่มประเภทสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

 • ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
 • ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
 • ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
 • ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
 • ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 เมษายน 2564
 • ประกาศผลและมอบรางวัลในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาศักยภำพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
  เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
 • โทรศัพท์ 0-2579-1370 ต่อ 516 หรือ 530
 • e-mail : rinudom@nrct.go.th
หมดเขต: 
08 เม.ย. 2021 09:00 to 30 เม.ย. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.