^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ"

ประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ"

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "EXAT Photo Contest : ไอเดียสร้างสรรค์การถ่ายภาพ ที่แสดงถึง กทพ." หัวข้อ "ทางพิเศษ ทางวิเศษ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 45,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้าผู้ใช้ทางพิเศษกับ กทพ. ผ่านภาพถ่ายที่ประทับใจในการทางานและการให้บริการของ กทพ.

กติกาการรับสมัครและคุณสมบัติ

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นประชาชนทั่วไป พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบมาพร้อม ใบสมัคร
 2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดภาพตามที่ระบุไว้
 3. สมัครในรูปแบบบุคคล จากัดไม่เกิน 3 ผลงานต่อ 1 คน โดยกรณีผลงานได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น ขนาดไฟล์ภาพไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล ต้องเป็นภาพที่ถ่ายระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 เท่านั้น
 4. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้น ๆ ด้วยตนเอง ห้ามนาภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือ ส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งเข้าประกวดในรายการนี้อีกต่อไป
 5. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้า เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟิกใด ๆ ลงบนภาพ โดยมีรายละเอียดการถ่ายภาพดังต่อไปนี้
  • การส่งภาพถ่ายต้องเป็นไฟล์ภาพในแบบมาตรฐาน JPEG
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวดสามารถปรับแต่งได้ แต่ห้ามทาการตัดต่อภาพจนผิดความเป็นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน
 6. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวด สามารถใช้ได้ทั้งกล้องที่ใช้ฟิล์ม หรือดิจิทัลในการถ่ายภาพ
 7. ภาพถ่ายต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดและเคยได้รับรางวัลมาก่อนในรายการอื่น ๆ ก่อนหน้านี้ หรือเคยส่งเข้าขายตาม Stock photo หรือเคยใช้เพื่อการพาณิชย์มาก่อน
 8. หากปรากฏว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กาหนดไว้ข้างต้นนี้ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทาผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน คณะกรรมการฯ มีอานาจในการตัดสิทธิ์ผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใด ๆ ทั้งสิ้น
 9. การส่งผลงานเข้าประกวด ให้ส่งในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลเท่านั้น ในรูปแบบภาพ .JPG
 10. ผลงานที่ชนะการประกวด 3 อันดับแรก การทางพิเศษแห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิ์เพื่อการ ใช้งานสื่อสารการตลาด งานสื่อสารองค์กร และงานประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ในกรณีที่เจ้าของผลงานต้องการนาไปใช้ต้องให้เป็นดุลยพินิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 11. กรณีส่งเอกสาร/หลักฐานอื่น ๆ ไม่ตรงตามวัน/เวลา ที่กาหนด ผู้จัดสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
 12. ในการประกวดภาพถ่ายครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประกวดยินยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้แนบแจ้งไว้ในใบสมัครแล้ว
 13. พนักงาน/ลูกจ้าง และบริษัทคู่สัญญา ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
 14. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ดาเนินโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

กำหนดระยะเววลา
ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ระหว่างวันที่ 1 - 18 มีนาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กองพัฒนาธุรกิจและการตลาด สานักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • โทรศัพท์ 0 2558 9800 ต่อ 23710-23713

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. May Wimontham

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
45,000 Baht
หมดเขต: 
01 มี.ค. 2021 09:00 to 18 มี.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.