^ Back to Top

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม
 3. เพื่อสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
 4. เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 • ประชาชนทั่วไป
 • ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน

ประเภทประกวด

 • ประเภทเรื่องสั้น
 • ประเภทบทกวี

ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
 2. เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ A4 จำนวนไม่เกิน 8 หน้า หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)
 3. บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ โดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ A4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์) หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง

ระยะเวลาดำเนินการ
เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รางวัลการประกวด

 • ประเภทเรื่องสั้น
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ประเภทบทกวี
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล 60,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
 • ผลงานที่ผ่านการพิจารณารอบกลั่นกรอง (Longlist) ทั้งประเภทเรื่องสั้นและบทกวีที่ไม่ได้รับรางวัล จะได้รับเกียรติบัตรของประธานรัฐสภา

ติดต่อสอบถาม

 • กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
 • โทรศัพท์ 0 2242 5900 ต่อ 5492-94
 • www.facebook.com/phan.waenfah
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
680,000 Baht
หมดเขต: 
25 ก.พ. 2021 09:00 to 31 มี.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.