^ Back to Top

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest"

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรีคณะที่เกี่ยวข้อง หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน "Young Architect ECO Home Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 1,000,000 บาท

กติกาการประกวด

 1. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มัณฑนศิลป์ หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
 2. ผู้ส่งผลงานต้องเป็นบุคคลเดียว โดยต้องลงทะเบียน ใน website โครงการ www.youngarchecohome.com ระบุ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, ชั้นปี สถานศึกษา, สำเนาบัตรนิสิต/นักศึกษา, สำเนาบัตรประชาชน, หมายเลขโทรศัพท์, Line ID และอีเมล์ให้ครบถ้วน
 3. การประกวดมี 2 ประเภท สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้ง 2 ประเภท แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น
  • ประเภทที่ 1 ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดเล็ก 1-2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 150 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 3,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่มีราคาสูง)
  • ประเภทที่ 2 ประเภทบ้านประหยัดพลังงาน ขนาดใหญ่ 2-3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่เกิน 300 ตารางเมตร งบประมาณการก่อสร้าง 6,000,000 บาท (ไม่รวมนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีการประหยัดพลังงานที่มีราคาสูง)
 4. ไม่ได้กำหนดจำนวน หรือขนาดห้องต่างๆ เพื่อให้อิสระแก่ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ในการกำหนดแนวความคิดของการอยู่อาศัยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพ
 5. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสามารถนำไปพัฒนาเป็นแบบบ้านมาตรฐาน เพื่อใช้ก่อสร้างจริงได้ในบริบทที่หลากหลาย
 6. สามารถนำเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (knockdown) มาเป็นองค์ประกอบในการออกแบบได้ (หากต้องการ) รวมทั้งให้กำหนดตำแหน่งโครงสร้างสำหรับการติดตั้งนวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในการออกแบบด้วย (ทั้งนี้การใช้นวัตกรรมพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่รวมอยู่ในงบประมาณการก่อสร้าง)
 7. ผลงานออกแบบต้องไม่เคยมีการนำเสนอหรือส่งประกวดที่อื่นมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผลงานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและตรวจพบภายหลังถือเป็นโมฆะและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์บุคคลอื่น
 8. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
 9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด
 10. แบ่งการประกวดตามภูมิภาคของมหาวิทยาลัยที่ผู้เข้าประกวดศึกษาอยู่ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
 11. วันสิ้นสุดกำหนดส่งผลงานประกวด ภายในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
 12. หลักเกณฑ์การตัดสิน
  • แนวความคิดในการออกแบบบ้านที่สามารถลดการใช้พลังงาน หรือใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี   ประสิทธิภาพ (30)
  • ความรู้ความเข้าใจในการนำเอาเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน หรือพลังงานสะอาด มาประยุกต์ใช้กับการออกแบบ (20)
  • ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีได้อย่างเหมาะสม (20)
  • มีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการนำไปพัฒนาเป็นแบบก่อสร้างมาตรฐาน ที่นำไปใช้เป็นแบบก่อสร้างได้จริง (15)
  • ความสวยงาม เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ (10)
  • คุณภาพการนำเสนอผลงาน (5)
 13. ผู้ชนะรางวัลที่ 1,2 และ 3 ของทุกประเภท ทุกภูมิภาค จะต้องเข้าร่วมค่ายยุวสถาปนิก (Young Architect Camp) ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2564 ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อประกวดระดับประเทศ

คณะกรรมการตัดสิน

 • ระดับภูมิภาค
  • ผู้แทน กกพ.
  • ผู้แทนสถาปนิกภูมิภาค (ล้านนา อีสาน ทักษิณ กรมโยธาธิการ)
  • ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA
  • นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญการประหยัดพลังงานในอาคาร
  • สถาปนิกหรือวิศวกร ผู้แทนทีมพัฒนาแบบ
  • หัวหน้าหรือที่ปรึกษาโครงการ
 • ระดับประเทศ
  • ผู้แทน กกพ.
  • ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA
  • นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญการประหยัดพลังงานในอาคาร
  • คุณอมตะ หลูไพบูลย์ สถาปนิก Department of Architecture วิทยากร Young
  • Architect Camp
  • สถาปนิกหรือวิศวกร ผู้แทนทีมพัฒนาแบบ
  • หัวหน้าหรือที่ปรึกษาโครงการ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. เข้า website www.youngarchecohome.com
 2. ลงทะเบียนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
 3. ส่งไฟล์ผลงาน โดยการ Upload  File ตั้งชื่อ Folder
  • อักษรภาษาอังกฤษ ตามภูมิภาค ได้แก่ N ภาคเหนือ, C ภาคกลาง, NE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ S ภาคใต้
  • ตัวเลข ประเภทการประกวดตามขนาดพื้นที่ ได้แก่ 150 หรือ 300
  • ชื่อ.นามสกุล ผู้เข้าประกวด ภาษาไทย
  • ตัวอย่างเช่น
   NE150สมชาย.รักประกวด
   ผู้เข้าประกวดชื่อสมชาย
   รักประกวด ส่งผลงานประเภท 150 ตารางเมตร
   กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. ไฟล์ผลงานต้องมีรายละเอียด ผังพื้นทุกชั้น รูปตัด รูปด้าน และภาพ Perspective วัสดุ พร้อมคำอธิบายแนวความคิดของการออกแบบและการประหยัดพลังงาน สูงสุดไม่เกิน 600 คำ
 5. ส่งเป็นไฟล์ pdf ขนาด A2 จำนวน 2 แผ่น แสดงผลงานขนาดความจุรวมไม่เกิน 20 MB โดยส่งทาง email: youngarch.eco@gmail.com

ติดต่อสอบถาม

 • Line@youngarch.eco  
 • Email : youngarch.eco@gmail.com
 • www.youngarchecohome.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมดเขต: 
04 ธ.ค. 2020 09:00 to 15 ก.พ. 2021 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.