^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายภายในงาน "เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง"

ประกวดภาพถ่ายภายในงาน "เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง"

เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายภายในงาน "เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนียวเหลือง" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

หัวข้อการประกวด

 1. หัวข้อ “แสง สี วัฒนธรรม” ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ
 2. หัวข้อ “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนี่ยวเหลือง” (ประกวดผ่านสื่อสังคมออนไลน์) เฟสบุ๊ก ด้วยแฮชแท็ก #ถนนข้าวเหนียวเหลือง ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ

หัวข้อ “แสง สี วัฒนธรรม”

 • กติกาประกวด
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล หรือกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ
  • การส่งภาพถ่ายให้บันทึกไฟล์ในรูปแบบ JPG และอัดภาพขนาด 12x18 นิ้ว ด้านกว้างหรือยาวของภาพไม่ต่ำกว่า 2,048 พิกเซลและมีความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล สามารถตกแต่งภาพได้แต่อย่าให้เกินจากความเป็นจริง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการตัดสิน) กรณีที่ใช้กล้องบรรจุฟิล์มจะต้องนำฟิล์มไปสแกนเป็นไฟล์ภาพดิจิตอลความละเอียดสูง
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องอัดภาพขนาด 12x18 นิ้ว ติดลงบนฟิวเจอร์บอร์ดสีดำเว้นขอบ ๑ นิ้ว พร้อมแผ่นบันทึกไฟล์ภาพที่ส่งประกวด ระบุ ชื่อ นามสกุลจริง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ และอีเมล์ด้านหลังภาพภาพอย่างครบถ้วน
  • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  • ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพถ่ายระบุชื่อชุดภาพถ่าย และสถานที่ ถ้าภาพถ่ายใดข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวด
  • ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านต้องส่งผลงานภาพถ่ายได้ท่านละ 3 ภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
  • ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ภายในงาน “เดิน กิน เที่ยวถนนข้าวเหนียวเหลือง” เท่านั้น
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อนไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะหรือภายในของสมาคมชมรมหรือองค์กรอื่นใด
  • ภาพสามารถปรับแต่งได้ตามสมควร โดยไม่ให้องค์ประกอบภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงจากที่ถ่ายมากและห้ามตัดต่อ ลบหรือเพิ่มเติมสิ่งใดๆภายในภาพ ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
  • คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
  • ภาพถ่ายและไฟล์ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะผู้จัดงาน
  • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณีผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • วิธีการส่งประกวด และประกาศผล
  • ส่งด้วยตัวต้นเอง ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ
  • ทางไปรษณีย์ โดยยึดวันที่ประทับตราเป็นวันกำหนด
  • กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่วันเริ่มงานจนถึงวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564
  • ประกาศผลการประกวดวันศุกร์ที่ 8 มกราคา 2564 ผ่านทางเว็บเทศบาลเมืองหนองปรือ และแฟนเพจเทศบาล  เมืองหนองปรือ และติดแสดงภาพภายในงาน
  • กำหนดรับรางวัลด้วยตนเอง ณ เวทีกลางภายในงานถนนข้าวเหนียวเหลือง ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564  (ผู้รับรางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย)
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท ใบประกาศเกียรติคุณ  

หัวข้อ “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนี่ยวเหลือง” (ประกวดผ่านสื่อสังคมออนไลน์)

 • ธีมการประกวด
  เชิญชวนให้ผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ช่วงเวลาแห่งความ สุข สนุก สวยงาม หรือความประทับใจ ภายในงาน “เดิน กิน เที่ยว ถนนข้าวเหนี่ยวเหลือง” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เฟสบุ๊ก ด้วยแฮชแท็ก #ถนนข้าวเหนียวเหลือง
 • กติกาการประกวด
  • ภาพที่เข้าร่วมประกวดต้องเป็นภาพถ่ายใหม่ภายในงาน “เดิน กิน เที่ยวถนนข้าวเหนียวเหลือง” เท่านั้น
  • ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถส่งได้ทั้งภาพที่ถ่ายโดยการใช้กล้องดิจิตอล กล้องโทรศัพท์  และกล้องบรรจุฟิล์มสร้างสรรค์โดยใช้ เทคนิคอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ
  • ภาพสามารถปรับแต่งได้ตามสมควร โดยไม่ให้องค์ประกอบภาพผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงจากที่ถ่ายมากเและห้ามตัดต่อ ลบหรือเพิ่มเติมสิ่งใดๆภายในภาพ ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัยสามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวดแสดงภาพต้นฉบับได้
  • ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านต้องส่งผลงานภาพถ่ายได้ไม่จำกัด แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
  • ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นเจ้าของภาพนั้นๆด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่ง หรือส่งในนามของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
  • ผู้ต้องโพสต์ภาพลงบน เฟสบุ๊กของตนเองในรูปแบบสาธารณะ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ โดยติดแฮชแท็ก #ถนนข้าวเหนียวเหลือง
  • คณะผู้จัดงานมีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเพื่อนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆและมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภทตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
  • หากปรากฏว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดเจตนาฝ่าฝืนกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นจะตัดสินรางวัลที่ได้รับและตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งต่อไป ส่วนข้อผิดพลาดอื่นๆที่มิได้เกิดจากเจตนาทุจริต เช่น การกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรืออื่นๆ คณะกรรมการอาจตัดสินให้ภาพนั้นเป็นโมฆะตามแต่กรณีผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่ มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกฎกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • วิธีการส่งประกวด และประกาศผล
  • ผู้ต้องโพสต์ภาพลงบน เฟสบุ๊กของตนเองในรูปแบบสาธารณะ พร้อมคำบรรยายสั้นๆ โดยติดแฮชแท็ก #ถนนข้าวเหนียวเหลือง ภายในวันที่ 23 มกราคม 2564
  • ประกาศผลการประกวดวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านทางเว็บเทศบาลเมืองหนองปรือ และแฟนเพจเทศบาล เมืองหนองปรือ
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องติดต่อขอรับรางวัล ณ เทศบาลเมืองหนองปรือ ด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 มิเช่นนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล (ผู้รับรางวัลนำบัตรประชาชนมาด้วย)
 • รางวัลการประกวด
  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท ใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Nongpruecity

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณเอกสิทธิ์ สร้อยสกุล

File attachments: 
หมดเขต: 
22 ต.ค. 2020 09:00 to 23 ม.ค. 2021 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.