^ Back to Top

ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”

ประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest”

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โครงการขับเคลื่อน พรบ. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์วัยรุ่นในสถานศึกษาและปลูกฝังค่านิยมการใช้ถุงยางอนามัยในวัยรุ่นตอนต้น และโครงการเลิฟแคร์ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพวัยรุ่น “Lovecare Creative Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท และโอกาสในการพัฒนาชุมชนของตนเอง

ลักษณะผลงาน
ชิ้นงานที่ออกแบบ สามารถออกแบบได้ทั้งภาพวาด (Drawing) หรือวาดและออกแบบในโปรแกรม illustrator หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ ที่สามารถบันทึกเป็นไฟล์งาน สกุลไฟล์ .ai ได้ โดยชิ้นงานมีขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัส ซึ่งลวดลายที่ออกแบบ สามารถอยู่บนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของวัยรุ่น ดังต่อไปนี้

 1. บรรจุภัณฑ์ถุงยางอนามัย
 2. หน้ากากผ้า
 3. เสื้อ T-Shirt
 4. ถุงผ้าพกพา (ผ้าร่ม)
 5. ขวดแอลกอฮอล์แบบพกพา
 6. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่จะผลิตในอนาคต

ธีมที่ใช้การออกแบบ มีดังนี้

 • Healthy
 • Freedom
 • Natural
 • Travel/Place
 • Entertainment

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และสามารถยืนยันตัวตนได้ เช่น มีบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง หนังสือรับรองที่ราชการออกให้ เป็นต้น
 2. เป็นผู้สร้างสรรค์งานออกแบบที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานที่เข้าประกวด ซึ่งจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคล หรือบริษัทอื่นใด
 3. เป็นผลงานที่ไม่เคยเข้าประกวดและไม่เคยแสดงที่ใดมาก่อน

ระดับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. เยาวชนอายุ 10-15 ปี
 2. เยาวชนอายุ 16-18 ปี
 3. เยาวชนอายุ 19-22 ปี

กำหนดการโครงการ  

 • 20 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงาน Drawing หรือ แบบวาดมือผ่านทางไปรษณีย
 • 20 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563 ส่งชิ้นงานแบบไฟล์ ทางออนไลน์
 • 20 - 27 พศจิกายน 2563 โหวตทางออนไลน์เพื่อคัดเลือก 50 ชิ้น
 • 30 พศจิกายน 2563 ประกาศผลการมอบรางวัลผ่านทางการถ่ายทอดสด ถ่ายทอดแห้งทุกช่องทางของ P2H

รางวัลการประกวด
เงินรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณและการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาชุมชน

 1. ระดับกลุ่มอายุ 10-15 ปี
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 12,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 8,000 บาท
 2. ระดับกลุ่มอายุ 16-18 ปี
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 13,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 11,000 บาท
 3. ระดับกลุ่มอายุ 19-22 ปี
  • รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 18,000 บาท
  • รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 16,000 บาท
 4. ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับการสนับสนุนเงินทุนจ านวน 20,000 บาท เพิ่มเติมจากเงินรางวัลที่ได้รับ โดยไม่ต้องหักภาษี เพื่อนำเงินทุนไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นในชุมชนของคุณ ตามรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร
 5. ผู้เข้าประกวดที่ได้รางวัลที่ 1 ในทุกระดับอายุ จะได้รับส่วนแบ่งของการจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ที่ตนเองเป็นเจ้าของลวดลายโดยคิดเป็น 1% ของกำไรสุทธิ โดย 50% ของเงินส่วนแบ่งนี้ขอให้สนับสนุนโครงการฯใดๆ ก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาวะเด็กและเยาวชน ที่ผู้สมัครสนใจ หรือบริจาคให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่
 6. ดำเนินงานด้านสุขภาวะเด็กและเยาวชน และอีก 50% ที่เหลือถือเป็ นของเจ้าของผลงาน

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกระดับ เฉพาะเงินรางวัลจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อสอบถาม

 • มูลนิธิแพธทูเฮลท์ 222/1 ถ.พุทธมณฑล สาย 2 (ด้านศาลาธรรมสพน์) แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 • โทร : 02-448-0387-9
 • แฟ็กซ์: 02-049-5689

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวรัญญู ครุขยัน

หมดเขต: 
20 ต.ค. 2020 09:00 to 20 พ.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.