^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน”

ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน”

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน” ประจําปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ และซาบซึ้งในศิลปะแขนงการดนตรีโดยเฉพาะสาขาเพลงลูกกรุง
 2. เพื่อปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนได้สืบทอดมรดกเพลงลูกกรุงอันเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของประเทศไทย
 3. เพื่อยกระดับการแสดงดนตรีของประเทศไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล
 4. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่เยาวชนให้รู้จักการทํางานเป็นทีม
 5. เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุข และสิ่งเสพติด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. สมาชิกทุกคนจะต้องเป็นนักเรียน ซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในภาคปกติหรือเทียบเท่า แต่ไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกันเท่านั้น
 2. สมาชิกภายในวงทั้งหมดไม่เกิน 10 คน ประกอบด้วย
  • นักร้อง 1-2 คน
  • หางเครื่องไม่เกิน 9 คน
 3. วงดนตรีทุกวงต้องสมัครในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยใบสมัคร และเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดจะต้องได้รับการรับรองจากผู้บริหารสถานศึกษา และประทับตราของโรงเรียน

กติกาการประกวด

 1. วงดนตรีทุกวงจะต้องเล่นเพลงลูกกรุง 1 เพลง เพลงช้า หรือเพลงเร็วก็ได้ ความยาวเพลงไม่เกิน 4 นาที และควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และ วัฒนธรรมอันดีงาม
 2. เวลาที่ใช้ในการประกวด 10 นาทีโดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่ผู้เข้าประกวดคนแรกเดินขึ้นเวทีและหยุดเวลาเมื่อผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายเดินลงจากเวที (เวลารวมตั้งแต่การจัดเตรียมจนถึงจบการแสดง)
 3. การแต่งกาย ให้แต่งกายสุภาพ สวยงาม และเหมาะสมกับการแสดง

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา มูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา มูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 4. รางวัลความคิดสร้างสรรค์2 รางวัล ทุนการศึกษา มูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
 5. โรงเรียนที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง 10 โรงเรียน จะได้รับใบประกาศนียบัตร

การสมัครเข้าร่วมการประกวด

 1. การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2563 และปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2563 ขยายเวลาถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 2. การขอรับใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเพจ SKYMED CENTER
 3. ใบสมัครเข้าร่วมประกวด ส่งใบสมัครเข้าร่วมประกวด โดย
  • ดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/SkyMedCenter
  • ส่งทาง Email: skymed.project@gmail.com หรือ
   ฝ่ายบริหารโครงการ เลขที่ 86 อาคารวินวินทาวเวอร์ ชั้น10
   ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
   (กรณีส่งทางไปรษณีย์ถือเอาวันประทับตราไปรษณียากรเป็นสําคัญ)

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/skymed.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Moonyoung Ko

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
70,000 Baht
หมดเขต: 
16 ก.ย. 2020 09:00 to 30 พ.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.