^ Back to Top

ประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

ประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น”

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ธนาคารจิตอาสา และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นอ่านยาใจ หัวข้อ “วันทุกข์ที่ผ่านพ้น” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประกวดการเขียนเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะการเผชิญหน้ากับความทุกข์ และการผ่านพ้นจนเห็นคุณค่าในตนเอง เห็นคุณค่าชีวิตและยกระดับจิตใจความเป็นมนุษย์ ด้วยความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าทางวรรณศิลป์
 2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังการอ่าน เพื่อปลุกพลังแห่งชีวิต
 3. เพื่อยกระดับการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมไทยที่สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด

ระดับการประกวด

 1. ระดับเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี
 2. ระดับประชาชนทั่วไป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1. เป็นงานเขียนประเภทเรื่องสั้น (ผู้เขียนต้องตั้งชื่อเรื่องเอง) เขียนเป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 7 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun New ขนาด 16 point หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านได้
 2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใดมาก่อน ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงผลงานของผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 3. คณะกรรมการตัดสินขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้รางวัล ในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ถึงเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ครั้งแรก และสามารถนำไปเผยแพร่ เพื่อก่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

วิธีส่งผลงาน

 1. ผู้ประกวดระดับเยาวชน ส่งผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน/นักศึกษา หรือบัตรประชาชน  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ผู้ประกวดระดับประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ส่งผลงานพร้อมเอกสารแนบในช่องทางดังต่อไปนี้
  • ส่งในรูปแบบไฟล์ word และ PDF มาที่ E-mail: arnyajai@gmail.com ทั้งนี้การส่งผลงานเข้าประกวดจะสมบูรณ์ เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งตอบรับผลงานเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  • ส่งในรูปแบบเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ไปยัง
   สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
   เลขที่ 31 ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงบางซื่อ
   เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
   (วงเล็บมุมซอง “ประกวดเรื่องสั้น อ่านยาใจ”)
 4. ช่วงเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ในกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

การประกาศผลและการมอบรางวัล

 1. ประกาศผลการประกวดภายในเดือนตุลาคม 2563ทางเว็บไซต์  https://thaiwriter.club/
 2. การมอบรางวัล ทางคณะผู้จัดประกวดจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ ให้ทราบอีกครั้ง ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์  https://thaiwriter.club/

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน

 1. แก่นหรือแนวคิดของเรื่อง ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
 2. ความคิดสร้างสรรค์
 3. คุณค่าทางวรรณศิลป์

รางวัลการประกวด 
ผู้ชนะการประกวดในแต่ระดับจะได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล ดังนี้

 1. ระดับเยาวชน
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
 2. ระดับประชาชนทั่วไป
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินรางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
  เลขที่ 31 ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 33 แขวงบางซื่อ
  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
 • โทร 02-9109565
 • E-mail :  arnyajai@gmail.com
File attachments: 
หมดเขต: 
13 ก.ค. 2020 09:00 to 31 ก.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.