^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน”

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ประจำปี 2563 หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน : Healthy Plants for a Sustainable Earth” ชิงทุนการศึกษา และรางวัลต่าง ๆ มากมาย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อปลูกฝังทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาให้กับเยาวชน
 • เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดทัศนคติที่ดีและเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยาศาสตร์สาขาธรรมชาติวิทยา สำหรับเยาวชน ครู และสถาบันการศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

 • เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ วันเข้าประกวดในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
 • โครงงานต้องประกอบด้วยเยาวชน โครงงานละไม่เกิน 2 คน และครูที่ปรึกษาโครงงานละไม่เกิน 1 คน
 • ในกรณีโครงงานผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หากเกิดเหตุจำเป็น ณ วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ สามารถเปลี่ยนตัวเยาวชนได้ ทีมละ ไม่เกิน 1 คน (พร้อมชี้แจงเหตุผล)

รอบการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  • กรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมประกวด ผ่าน google form http://bit.ly/2TaWRRm
  • ส่งคลิป VDO นาเสนอแนวคิดหรือประเด็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ภายใต้หัวข้อ “สุขภาพพืช สู่โลกแห่งความยั่งยืน” (Healthy Plants for a Sustainable Earth) ความยาวไม่เกิน 5 นาที ผ่านทาง nsmthailandproject@gmail.com ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ขยายเวลา ส่งผลงานถึง 30 เมษายน 2563
  • กรรมการคัดเลือก รวม 40 ทีม และประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือก วันที่ 3 เมษายน 2563 ผ่านทาง www.nsm.or.th
 • รอบชิงชนะเลิศ
  • โครงงานที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับแจ้งเชิญเข้าร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ เพื่อนาเสนอโครงงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 24 – 27 มิถุนายน 2563 (รวม 4 วัน 3 คืน)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 02-577-9981
 • nsmthailandproject@gmail.com
หมดเขต: 
18 ก.พ. 2020 09:00 to 30 เม.ย. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.