^ Back to Top

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020"

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญมัธยมศึกษา อายุระหว่าง 14–19 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ปี 2563 "Thailand Junior Water Prize 2020" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดประกวดผลงานวิจัยที่เป็นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำระดับประเทศ
 2. เพื่อส่งเสริมการบูรณาการความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม รวมทั้งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทำงานวิจัย หรือสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมระดับเยาวชน

กติกาการประกวด
Thailand Junior Water Prize (TJWP) เปิดรับสมัครผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/ต้นแบบ/แบบจำลอง  โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีผลลัพธ์ขั้นพื้นฐาน คือ ต้องเป็นนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์/แบบจำลอง/ต้นแบบ ซึ่งเป็นการแสดงผลพิสูจน์แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ อาจจะเป็นการประยุกต์แนวคิดที่มีอยู่แล้วหรือคิดค้นขึ้นมาใหม่ และสิ่งสำคัญจะต้องไม่ลอกเลียนแนวความคิดของผู้อื่นมาทั้งหมด โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นผลงานที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในลักษณะเดียวกันนี้ในเวทีใดๆ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 14–19 ปี และกำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ
 2. มีสัญชาติไทย สำหรับนักเรียนต่างชาติ หรือนักเรียนในโรงเรียนนานาชาติ ต้องอาศัยหรือศึกษาที่ประเทศไทย 1 ปีขึ้นไป (พิจารณาจากหลักฐานการสมัคร)
 3. โรงเรียนต้นสังกัดต้องเป็นโรงเรียนที่นักเรียนและครูที่ปรึกษาประจำอยู่ ณ ที่แห่งนั้น
 4. สามารถส่งผลงาน ไม่เกิน 1 ทีม/โรงเรียน (นักเรียน 2 คน และครูที่ปรึกษา 1 ท่าน)

หมายเหตุ หากไม่เป็นไปตามคุณสมบัติผู้เข้าประกวดข้างต้น สสวท.ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวด Thailand Junior Water Prize

คุณสมบัติผลงานที่ส่งเข้าประกวด

 1. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่แสดงออกถึงนวัตกรรมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการรักษาหรือแก้ปัญหาในเรื่องคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมในระดับครัวเรือน ระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือระดับโลก
 2. เป็นโครงการศึกษา/วิจัย ที่ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือนำเอาผลงานจากการศึกษาหรือการดำเนินการของผู้อื่นมาส่งเข้าประกวด หากนำความคิดหรือผลงานผู้อื่นมาดำเนินการ (ให้ระบุลงในหัวข้อเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในรายงานวิจัยให้ชัดเจน) โดยในโครงการศึกษา/วิจัย ต้องระบุ
  • ที่มาของโครงการต้นแบบ
  • จุดที่มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดไปจากโครงการเดิมอย่างละเอียด
 3. โครงการศึกษา/วิจัยนั้นๆ จะต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ ในการประกวดทั้งในระดับประเทศหรือต่างประเทศมาก่อน ไม่ว่ามูลค่ารางวัลที่ได้รับมาจะมีมูลค่าเท่าใดก็ตาม

เอกสารประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มใบสมัคร Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2020
 • จดหมายนำส่งผลงานวิจัย รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยเข้าประกวด และครูที่ปรึกษาจากโรงเรียนต้นสังกัด โดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรอง จำนวน 1 ชุด/ทีม
 • รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 10 ชุด/ทีม 
 • CD บรรจุรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 แผ่น/ทีม (File Word และ PDF)
 • สามารถส่งด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การศึกษาภาคบังคับ (โครงการ GLOBE)
  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 10110
  (วงเล็บมุมซอง “Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2020”)
  โดยดูจากวันประทับตราหน้าซองเอกสาร

ขั้นตอนการประกวด

 • เปิดรับสมัครพร้อมส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ วันนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก 16 มีนาคม 2563
 • จัดงานประกวดผลงานวิจัยชนะเลิศ ปี 2563 12 พฤษภาคม 2563
 • ส่งงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 พฤษภาคม 2563
 • ส่งเอกสารการเดินทางเข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 มิถุนายน 2563
 • ส่งงานโปสเตอร์งานวิจัย ขนาด A3 (English Version) เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 กรกฎาคม 2563
 • เข้าร่วมการประกวด Stockholm Junior Water Prize2020 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รางวัลการประกวด
รางวัล ปี 2563 มีจำนวน 6 รางวัล โดยมีมูลค่า 200,000 บาท ประกอบด้วย

 • รางวัลชนะเลิศ เป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเงิน 20,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 3 รางวัลๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ โล่มอบให้กับสถานศึกษา ส่วนเกียรติบัตรมอบให้กับผู้ได้รับรางวัลทุก

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/globethailand2015

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
200,000 Baht
หมดเขต: 
18 พ.ย. 2019 09:00 to 14 ก.พ. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.