^ Back to Top

ประกวดรางวัลชมนาด "Chommanard Book Prize ครั้งที่ 9" (FICTION) ประเภทนวนิยาย

ประกวดรางวัลชมนาด "Chommanard Book Prize ครั้งที่ 9" (FICTION) ประเภทนวนิยาย

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนักเขียนสตรีไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลชมนาด "Chommanard Book Prize ครั้งที่ 9" (FICTION) ประเภทนวนิยาย ชิงางวัลชมนาด พร้อมเงินรางวัลมูลค่า เกียรติบัตร และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์

 1. เปิดโอกาสให้นักเขียนหญิงได้แสดงออกถึงความสามารถและชั้นเชิงในการเขียน
 2. ส่งเสริมเผยแพร่และผลักดันผลงานของสตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สากล
 3. ยกระดับวรรณกรรมไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
 4. สนับสนุน/ปลูกฝังให้คนไทยรักการอ่านและมีความริเริ่มที่จะเขียน

ประเภทของงานเขียน
นวนิยาย (Fiction) ไม่จำกัดประเภท โดยนักเขียนสตรีไทยผ่านการสร้างสรรค์เป็นอย่างดีเลิศ และมีความประณีตมากพอที่จะแปลและจัดพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่สู่สายตาผู้อ่านทั่วโลก

กติกาในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

 1. เป็นงานเขียนที่แต่งขึ้นใหม่ โดยสร้างสรรค์เป็นภาษาไทยและต้องไม่เคยจัดพิมพ์เป็นเล่มที่ใดมาก่อนมีความยาวของเรื่อง 100 - 120 หน้ากระดาษ  A4 ขนาดตัวอักษร 16 Point โดยต้องพิมพ์และส่ง ต้นฉบับพร้อมสำเนารวม 2 ชุดพร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล 1 แผ่น  ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนผลงานเข้าประกวดทุกสำเนา (รวมถึงต้นฉบับ )ไม่ว่าจะได้รับรางวัลหรือไม่ก็ตาม
 2. ไม่ได้ลอกเลียนดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์จากเรื่องใดเรื่องหนึ่งจากงานสร้างสรรค์ของผู้ใด หากทราบว่ามีการลอกเลียน ดัดแปลง หรือละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะถูกตัดสิทธิ์ จากการประกวด และต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบทางกฎหมายโดยลำพัง
 3. ผลงานต้องไม่เคยส่งประกวดหรือเผยแพร่ในรูปแบบสื่อใดๆ มาก่อนรวมถึงสื่ออินเทอร์เน็ตหากมีการ ตรวจพบภายหลังผู้ส่งจะถูกตัดสิทธิ์รางวัลการประกวด และมีผลถึงการพิจารณาการส่งเข้าประกวดครั้งต่อไป
 4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้เพียง 1 เรื่อง
 5. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีชีวิตอยู่ขณะที่ส่งผลงาน
 6. กรณีใช้นามปากกาหรือนามแฝง ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องแจ้งชื่อ-นามสกุลจริง ที่อยู่และหมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกเพื่อประโยชน์ในการติดต่อกับโครงการฯ
 7. ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรวมถึงผลงานอื่นๆ ที่เข้ารอบพิจารณาตัดสิน บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด สงวนสิทธิ์ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่เป็นแห่งแรก ทั้งภาษาไทยและที่พิเศษ คือภาษาอังกฤษ(เฉพาะเล่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ)โยจอยู่ในสัญญาลิขสิทธิ์เป็นระยะเวลา 5 ปี
 8. คณะกรรมการไม่รับพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดของพนักงานบริษัทฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 9. หากมีการตัดสินให้มีผลงานที่ได้รับรางวัลนอกเหนือจากรางวัลที่ได้กำหนดไว้ สำนักพิมพ์ขอสงวนทธิ์ ในการเป็นผู้จัดพิมพ์และเผยแพร่ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลชนะเลิศหรือไม่ก็ได้ กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านมาตรฐานการตัดสินของคณะกรรมการ
 10. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดแต่อย่างน้อยจะมีรางวัลรองชนะเลิศจากผลงาน 5-9 เรื่องสุดท้ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน
 11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การจัดพิมพ์เรื่องที่ส่งเข้าประกวดทุกเรื่องก่อนสำนักพิมพ์อื่นโดยทาง บริษัทฯ ยินดีจ่ายค่าลิขสิทธิ์ตามสัญญาลิขสิทธิ์อันเป็นมาตรฐาน
 12. สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทางโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดเป็น ระยะเวลา 3 ปีจึงจะมีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอีกครั้ง

ระยะเวลาของโครงการครั้งที่ 9

 • เปิดพิจารณาผลงาน 1 กันยายน 2562 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
 • คัดเลือกผลงาน มีนาคม – พฤษภาคม 2563
 • ตัดสินผลงาน มิถุนายน – กรกฎาคม 2563
 • ประกาศผลรางวัล สิงหาคม - กันยายน 2563

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล “รางวัลชมนาด” เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท และค่าลิขสิทธิ์ในการ จัดพิมพ์เป็นเล่มทั้งภาษาไทยและอังกฤษตามมาตรฐานค่าตอบแทนลิขสิทธิ์ของแต่ละประเทศ
 • รางวัลรองชนะเลิศจำนวน 2 รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเกียรติบัตรชมเชย จากโครงการ Chommanard Book Prize พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และต้นฉบับจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่เพียงภาษาเดียว พร้อมค่าลิขสิทธิ์ตามมาตรฐานไทย

ติดต่อสอบถาม

 • e-mail : kanokon@praphansarn.com
 • มือถือ 089 926 3290
File attachments: 
หมดเขต: 
14 พ.ย. 2019 09:00 to 29 ก.พ. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.