^ Back to Top

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย”

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน

ขั้นตอนการสมัคร

  1. รับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนทั่วประเทศ
  2. รับสมัครระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2562
  3. กรอกใบสมัครและส่งทางอีเมล publicad.ssru@gmail.com เท่านั้น
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

หมายเหตุ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัลการแข่งขัน

  • ชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกสําหรับผู้เข้าแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม
Facebook Fanpage : สิงห์พระนาง PA SSRU

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณพิจักษณ์

หมดเขต: 
21 ต.ค. 2019 09:00 to 21 พ.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.