^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านพลังงานไฟฟ้า ในโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้นำเสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่ออนาคต และเป็นการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายแนวทางการดำเนินงานขององค์กร มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยมายกระดับประสิทธิภาพระบบไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคง

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 1. สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา
 2. ประกอบด้วยสมาชิก 2-5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน
 3. อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจะต้องมีตําแหน่งเป็นอาจารย์ของสถาบันศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 1 ท่าน สามารถดูแลให้คำปรึกษาได้ไม่เกิน 2 ทีม

หมายเหตุ : ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติจากทีมงานเท่านั้น

การสมัคร
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร ได้ที่ Facebook : โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า

การส่งผลงาน

 • จัดทำรูปเล่มโครงงานตามแบบฟอร์มเอกสารการสมัคร จำนวน 5 ชุด พร้อม CD-ROM ที่อยู่ในรูปแบบ Microsoft Word  และ PDF จำนวน 1 แผ่น
 • จัดส่งผลงานที่
  โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า”
  เลขที่ 55 ซ.นนทบุรี 32 ถ.สนามบินน้ำ ต.ท่าทราย
  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
 • ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 (ถือตราประทับวันส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • จัดกิจกรรม Workshop และนำเสนอผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและมอบรางวัล วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
การตัดสินผลงานแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบการคัดเลือก และรอบการตัดสิน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนดังนี้

 1. ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • ความเป็นต้นคิด 10 คะแนน
   มีความคิดสร้างสรรค์ ในการทำนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่โจทย์ปัญหา วิธีการแก้ไขปัญหา การใช้ประโยชน์ การออกแบบ การสร้างขึ้นใหม่ การพัฒนา การดัดแปลงอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่าง ๆ
  • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10 คะแนน
   มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ำแบบใคร
  • ความโดดเด่นเฉพาะ 10 คะแนน
   มีความโดดเด่นน่าสนใจ และแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากสิ่งประดิษฐ์ขึ้นอื่นๆ ในประเภทเดียวกันอย่างเห็นได้ชัดเจน
 2. คุณภาพของสิ่งประดิษฐ์ 30 คะแนน
  • การออกแบบ 10 คะแนน
   ออกแบบผลงานให้เห็นภาพรวมและดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี
  • ระบบการทำงาน 10 คะแนน
   ออกแบบติดตั้งอุปกรณ์สอดคล้องและถูกต้องกับหลักวิชาการ
  • ความปลอดภัย 10 คะแนน
   ออกแบบถึงความปลอดภัยในทำงานของสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างชัดเจน
 3. การเลือกใช้วัสดุ 10 คะแนน
  • ความประหยัด 5 คะแนน
   เลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับสภาพชิ้นงาน มีประโยชน์ และราคาไม่แพง
  • ความเหมาะสม 5 คะแนน
   คุณภาพของวัสดุมีความคงทน แข็งแรงและปลอดภัย
 4. คุณค่าของสิ่งประดิษฐ์ 20 คะแนน
  • เสริมสร้างการใช้ไฟฟ้าที่ดีขึ้น 10 คะแนน
   สามารถอธิบาย สาธิต ทดลง และพิสูจน์ได้ว่าทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์ และสามารถต่อยอดพัฒนาได้
  • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
   ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ประโยชน์ของผลงาน 5 คะแนน
   มีประโยชน์โดยรวมกับประชาชนและผู้ใช้
 5. การนำเสนอ 10 คะแนน
  • ความถูกต้องชัดเจน 5 คะแนน
   อธิบายรายละเอียดของผลงานได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนตามทฤษฎี
  • ทักษะการสื่อสารและรูปแบบการนำเสนอ 5 คะแนน
   • สามารถถ่ายทอดแนวความคิดและกระบวนการให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน
   • รูปแบบการนำเสนอผลงานอย่างเหมาะสมและน่าสนใจ ทั้งอุปกรณ์ประกอบการอธิบาย สาธิต ทดลอง ตลอดจนเอกสารในการเผยแพร่ผลงาน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
 • ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบ10 ทีมสุดท้าย จำนวน 6 รางวัล

เงื่อนไขการประกวด

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่ได้ลอกเลียนมาจากผลงานอื่นและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่ามีการลอกเลียนแบบมาจากผลงานอื่นจะดำเนินการตัดสิทธ์การเข้าร่วมโครงการทันที ในกรณีที่ได้รับรางวัลแล้วหากตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎกติกา ผู้เป็นเจ้าของจะต้องรับผิดชอบในทางกฎหมายและถูกยึดรางวัลคืน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากโครงการหรือสถาบันอื่นมาก่อน หากตรวจสอบว่ามีการทำผิดกฎกติกา จะถูกยึดรางวัลคืน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกผลงานถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมประกวด และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทั้งนี้ กฟผ. สามารถนำผลงานทั้งหมดไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรือลดทอนเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตอบแทน ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
Facebook : โครงการ Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโลกไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Titapat Khamphukul

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
100,000 Baht
หมดเขต: 
21 ส.ค. 2019 09:00 to 31 ต.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.