^ Back to Top

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019"

ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019"

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019" ชิงถ้วยรางวัล ทุนพัฒนาผลงาน ทุนการศึกษา โอกาสไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และโอกาสการพัฒนาต่อยอดผลงานเพื่อนำใช้จริงในชุมชน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อพัฒนาโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักถึงวงจรการสร้างนวัตกรรม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันนำไปสู่ความยั่งยืน
 3. จากการเข้าใจและระบุปัญหา จนถึงการพัฒนาต้นแบบและการทดลองใช้จริง
 4. เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและองค์กร ในการช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศและการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ลักษณะผลงาน
นำเสนอแนวคิดโครงงาน ผลิตภัณฑ์ หรือวิธีการ/กระบวนการที่มุ่งแก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติ และ/หรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จริง ภายใต้แนวคิด "พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน" (Sustainable Energy, Natural resource and Environment)

คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ประกอบด้วยสมาชิก 1-3 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน
 2. สมาชิกในทีมทุกคนต้องมีอายุระหว่าง 15 – 20 ปีบริบูรณ์ โดย
  • กรณีเข้าร่วมในนามสถาบันการศึกษา : สมาชิกต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • กรณีเข้าร่วมในนามชุมชน : สมาชิกและที่ปรึกษาโครงการต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชนเดียวกัน
 3. ไม่สามารถเปลี่ยนตัวสมาชิกและที่ปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีสุดวิสัย และต้องผ่านการพิจารณา และได้รับอนุมัติจากบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น
 4. สมาชิกในทีมที่ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย ต้องสามารถร่วมพัฒนาผลงานได้ตลอดโครงการ

กำหนดระยะเวลา

 • ลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ https://forms.gle/hBXngWM1ejevNcSP6 ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562 เวลา 23.59 น.
 • ประกาศผลเข้ารอบ 30 ทีม วันที่ 7 ตุลาคม 2562
 • เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันคัดเลือกเข้ารอบ 5 ทีม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2562

ติดตอสอบถาม

 • Facebook : www.facebook.com/GPSCyoungsocialinnovator
 • Line : addmeadmin
 • Tel : 064-9978836

ข่าวประชาสัมพันธ์ : GPSC Young Social Innovator 2019

หมดเขต: 
10 ส.ค. 2019 (All day) to 30 ก.ย. 2019 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.