^ Back to Top

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

ประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 539,000 บาท ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

 1. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขาและคณะ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 4
 2. สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน  และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง ทีมละ 1  แผนเท่านั้น
 3. แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษา สามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด
 4. อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม
 5. แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน
 6. แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลง ของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน (ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อสค.)
 7. นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด
 8. กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ
 9. ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามวันและเวลาที่กำหนด

รายละเอียดการแข่งขัน

 • การแข่งขันรอบที่ 1
  • นำเสนอ ไอเดียสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Storyboard เพื่อสื่อสารแบรนด์ ภายใต้หัวข้อ “The Power of Brand นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง“ ประกอบด้วย
   • ชื่อผลงาน  
   • นำเสนอแนวคิด Plot ของเนื้อหา Clip โฆษณา  ถึงกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ (มีไลฟสไตล์ หรือพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สามารถปรับเปลี่ยนตามสังคมและเทคโนโลยี ที่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คหรือกลุ่มที่ยังไม่ดื่มนมไทย-เดนมาร์คเลย  ในรูปแบบ WORD ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 pt ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
   • รายละเอียด Storyboard (ใช้แบบฟอร์มที่โครงการกำหนด) มีความยาวของภาพประกอบไม่เกิน 30 ภาพ (สีหรือขาวดำ ไม่จำกัดเทคนิคการวาด) พร้อมบทบรรยายให้ชัดเจน
   • ผลงานโฆษณา ต้นร่าง ต้องเป็นผลงานที่คิดขึ้นมาใหม่ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานจากความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย การใช้เนื้อหาและภาษาที่เหมาะสม และสามารถนำไปเผยแพร่โดยไม่เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ อสค.
   • ส่งแผนเป็นรูปเล่มสวยงาม จำนวน 2 ชุด ตามวันและเวลาที่กำหนด
  • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านรอบแรก (First Round) จำนวน50 ทีม โดยประกาศรายชื่อ ผ่าน www.thaidenmarkworkshop.com (ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก รอบที่ 1 จะได้รับใบเกียรติบัตรจาก องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.)
  • หลักเกณฑ์การให้คะแนน
   • แนวคิด เนื้อหาที่น่าสนใจและชวนติดตามตรงตามโจทย์ 40 %
   • การนำเสนอภาพ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ได้อย่างกลมกลื่น 20 %
   • ความคิดสร้างสรรค์ 30%
   • เทคนิคการนำเสนอผลงาน 10%
  • ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด
 • การแข่งขันรอบที่ 2
  • คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ (Final Round) จำนวน 15 ทีม จาก 50 ทีม ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมกิจกรรม Workshop ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ
   • เทคนิคการผลิตชิ้นงานโฆษณา (Production)
   • เทคนิคการทำContents
   • เทคนิคการใช้ Social Media
  • จัดทำ Clip โฆษณาความยาวไม่เกิน 3 นาที ในรูปแบบ DVD ไฟล์ MP4 หรือ MOV ความละเอียด Full HD 1080P (1920*1080)
  • ภาพและเสียง รวมถึงเพลง ที่ใช้ประกอบการจัดทำ Clip โฆษณา ต้องถูกลิขสิทธิ์ โดยผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบ ติดด่อขออนุญาตให้ถูกต้อง และไม่เกิดภาพลักษณ์ที่ส่งผลเสียกับทาง อสค.
  • เผยแพร่ Clip โฆษณา ผ่านช่องทาง Social Media ตามแผนที่นำเสนอ โดยสื่อสารตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ สร้างการรับรู้และทำให้แบรนด์เป็นที่น่าเชื่อถือและอยู่ในใจผู้บริโภค (Admired Brand)  อย่างยั่งยืน  
  • ทุกทีมจะได้รับเงินสนับสนุนในการผลิต Clip โฆษณา จำนวนเงินทีมละ 15,000 บาท
   หมายเหตุ :
   • ผลการคัดเลือกคณะกรรมการจะคัดเลือกทีมตามคะแนนโดยไม่คำนึงถึงภาค กรณีผลการคัดเลือกรอบ 2 (15ทีม) ไม่มีทีมภูมิภาคผ่านเข้ารอบ ทางโครงการจะทำการคัดเลือกผลงานทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดของภาค รับรางวัลทีมดีเด่นประจำภาค จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ ( ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก  , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  , ภาคกลาง และ กทม )
   • ทีมที่ผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ  
  • นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศระดับประเทศ
  • คณะกรรมการจะตัดสินผลงานโดยมีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
   • ไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ ตอบโจทย์ 50 %
   • การนำไปใช้ได้จริง 30%
   • เทคนิคการนำเสนอผลงาน 10%
   • การสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media 10 %

กำหนดการโครงการ

 • เปิดรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด 9 สิงหาคม -10 กันยายน  2562
 • จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการพื้นที่ กทม. 22 สิงหาคม 2562
 • จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ตามมหาวิทยาลัยกลุ่มเป้าหมาย 9 สิงหาคม - 30 สิงหาคม  2562
 • กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 10 กันยายน 2562
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 50 ทีม 20 กันยายน  2562
 • ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 15 ทีม 25 กันยายน 2562
 • กิจกรรม Workshop  ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 4 -6 ตุลาคม 2562        
 • จัดส่ง Clip VDO 16 ตุลาคม 2562
 • เผยแพร่ Clip VDO 19 – 29  ตุลาคม 2562
 • นำเสนอแผนงานรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี          30 ตุลาคม 2562

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกาศนียบัตร และรางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 1 รางวัล ๆ ละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 1 รางวัล ๆ ละ 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
  • รางวัลชมเชย 11 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร
 • รางวัลทีมดีเด่นภูมิภาค
  • รางวัลทีมดีเด่นภูมิภาค 6 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
   (กรณีผลการคัดเลือกรอบ 2 (15ทีม) ไม่มีทีมภูมิภาคผ่านเข้ารอบ ทางโครงการจะทำการคัดเลือกผลงานทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดของภาค รับรางวัลทีมดีเด่นประจำภาค จำนวน 6 รางวัล พร้อมทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ (ภาคเหนือ , ภาคใต้ , ภาคตะวันออก  , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  , ภาคกลาง และ กทม) รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 -3 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท
  • รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษารางวัลชมเชย 11 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท

สถานที่จัดส่งใบสมัครและแผนงาน

โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 4
เลขที่ 3/1 ซอยหมอแก้ว ถนนประชาสงเคราะห์
แขวงดินแดง เขตดินแดง  กรุงเทพฯ 10400

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์ 02-276-5812
 • E-mail: thaidenmarkworkshop@gmail.com
 • Facebook : Thai-DenmarkWorkshop

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Thai-Denmarkworkshop

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
539,000 Baht
หมดเขต: 
09 ส.ค. 2019 09:00 to 10 ก.ย. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.