^ Back to Top

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" หัวข้อ "โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม" ชิงทุนการศึกษา ทุนสนับสนุนโครงการ โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และชุดอุปกรณ์การเรียนรู้พร้อมสื่อการเรียนการสอนจากทรูปลูกปัญญา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนประถมศึกษา

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรมแบบรวมพลังหรือสร้างสรรค์นวัตกรรม
 2. สามารถดำเนินการร่วมกันทำโครงงานวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์นวัตกรรม ด้วยการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
 3. มีจิตวิทยาศาสตร์ พร้อมค่านิยมหลัก 12 ประการ และค่านิยมร่วมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ในโรงเรียนภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศในทุกสังกัด
 2. นักเรียนต้องสมัครเป็นทีมๆ ละ 2 -3 คน ต่อ 1 โครงงาน
 3. นักเรียนหนึ่งคนมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมประกวดโครงงานได้เพียง 1 โครงงานเท่านั้น

ลักษณะโครงงานวิทยาศาสตร์
โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ส่งประกวดจะต้องเป็นโครงงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น

 • โครงงานประเภทสำรวจ
 • โครงงานประเภททดลอง
 • โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการศึกษาหาความรู้เพื่อให้ได้คำตอบ เกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ หรือการอนุรักษ์ และการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดมลพิษของสิ่งแวดล้อม การหาหรือสร้างสิ่งทดแทนที่มีอยู่เดิม การประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ การพัฒนา และหรือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ ความเป็นอยู่ อาชีพ และสุขภาวะ เตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทย 4.0 ที่สามารถสร้างนวัตกรรมอันช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติให้คนไทยมีรายได้สูง

ระยะเวลาดำเนินงาน

 • เปิดรับโครงงานตั้งแต่วันนี้ - 16 สิงหาคม 2562
 • ประกาศผลเข้ารอบ 30 โครงงาน วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบสุดท้าย 10 โครงงาน วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ทาง
  • www.trueplookpanya.com
  • www.baiyokehotel.com
  • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
 • นำเสนอโครงงานที่เข้ารอบสุดท้ายและตัดสินผล วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562

ติดต่อสอบถาม

 • สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย
  • รองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข โทรศัพท์ 08-1922-0853
  • อาจารย์ ดร.พรเทพ จันทราอุกฤษฎ์ โทรศัพท์ 08-1875-5832
 • ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
  • โทรศัพท์ 0-2 858-6378
File attachments: 
หมดเขต: 
10 ก.ค. 2019 09:00 to 16 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.