^ Back to Top

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

ประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม”

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation) หัวข้อ “เยาวชนรุ่นใหม่กับการอนุรักษ์สืบสานการใช้ต้นลาน-ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แสดงศักยภาพด้านการผลิตสื่อ Animation โดยใช้ Cartoon Character “น้องใบลาน – น้องพับสา” เป็นตัวเดินเรื่องและมีเนื้อหาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นใหม่หันมาให้ความสนใจด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้น และเกิดการตระหนักรู้ถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของต้นลาน-ต้นหมากที่มีต่อวิถีชีวิต และศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา  รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน

 1. มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุ เพศ และระดับการศึกษา
 2. สามารถสมัครได้ทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม (จำกัดจำนวนไม่เกิน ๑๐ คน)
 3. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด จะได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเพียง ๙ ผลงาน

ระเบียบ หลักเกณฑ์การประกวด

 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องใช้ Mascot ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คือ น้อง “ใบลาน” และ น้อง “พับสา” เป็นตัวดำเนินเรื่องหลักในการ์ตูนแอนิเมชั่น
 2. การ์ตูนแอนิเมชั่นต้องมีแนวคิดและเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง การใช้ประโยชน์จากต้นลาน ต้นหมาก ในด้านสังคมและศิลปะและวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์
 3. ความยาวของการ์ตูนแอนิเมชั่น ไม่น้อยกว่า ๒ นาที แต่ไม่เกิน ๓ นาที โดยไม่จำกัดโปรแกรมในการสร้างสรรค์ผลงาน
 4. ส่งผลงานการ์ตูนแอนิเมชั่นในรูปแบบไฟล์ MP4, mov, avi, Mpeg หรือ WMV เท่านั้น โดยบันทึกข้อมูล ลงในแผ่น DVD หรือ Flash Drive (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 5. ข้อมูล รูปภาพ เสียง เพลงประกอบ หรือทรัพยากรต่างๆ ในการสร้างสรรค์การ์ตูนแอนิเมชั่นต้องคำนึงถึงกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลัก หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฏหมาย ผู้สร้างสรรค์ผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 6. ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบจัดทำป้ายแนะนำผลงาน ประกอบด้วย ชื่อผลงาน แนวความคิด เนื้อหาโดยย่อ ประโยชน์ที่คาดว่าผู้ชมจะได้รับ ขนาด กว้าง ๘๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ เซนติเมตร ในรูปแบบไฟล์ JPEG หรือ PDF (ตามแบบฟอร์มในใบสมัคร)
 7. ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลด้านเอกสารโบราณและใบลานเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสร้างสรรค์การ์ตูน-แอนิเมชั่นได้ที่ ww.facebook.com/palmleave.cmru

ขั้นตอนการประกวด

 1. กรอกใบสมัครด้วยลายมือตัวบรรจง หรือพิมพ์ตามแบบฟอร์มใบสมัคร ร้อมผลงานเข้าร่วมประกวดทางไปรษณีย์ หรือสามารถมาสมัครด้วยตนเองที่
  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ๒๐๒ ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น.
 2. คณะกรรมการตัดสินผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวด ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)
 3. ประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
  • www.facebook.com/ilaccmru
  • www.culture.cmru.ac.th
 4. ผู้ได้รับรางวัลทุกประเภทต้องสามารถมารับรางวัลด้วยตนเองในพิธีมอบรางวัล วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. (หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
 • รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๗,๐๐๐ บาท
 • รางวัลดีเด่น จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
 • รางวัลส่งเสริมศิลปะและวัฒธรรม จำนวน ๕ รางวัล เงินรางวัลๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
 • ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และหากเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้รับหน่วยกิตกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จำนวน ๒ หน่วยกิต

ติดต่อสอบถาม (ในวันเวลาราชการ)

 • สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (วิทยาเขตเวียงบัว)
 • โทรศัพท์ – โทรสาร ๐๕๓ – ๘๘๕ ๘๘๐
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
27 มิ.ย. 2019 09:00 to 19 ก.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.