^ Back to Top

ประกวด "EGAT Animation Awards 2019" ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

ประกวด "EGAT Animation Awards 2019" ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า"

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "EGAT Animation Awards 2019" ภายใต้แนวคิด "ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท

วัตถุประสงค์

 • เพื่อสนับสนุนเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจและสร้างสรรค์สื่อ Animation อย่างมีคุณค่า
 • เพื่อให้เยาวชน ตระหนักถึงความสำคัญและความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า
 • เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับสถาบันการศึกษา และเยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปในภูมิภาค (ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน)
 • ลงทะเบียนใบสมัครเข้าร่วมโครงการ และส่งผลงานภายในเวลาที่กำหนด

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

 • ผลงาน Animation ภายใต้แนวคิด “ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ไม่จำกัดรูปแบบ (2D, 3D, Stop motion, Motion Graphics) และเทคนิคการผลิตผลงาน / ความยาว 1 นาที (ไม่รวมเครดิต)
 • ใบสมัคร ทีมละไม่เกิน 4 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษารับรอง 1 คน
 • รอบแรกส่งเพียง พล็อตเรื่อง / บท / สตอรี่บอร์ด ความยาวไม่เกิน 1 หน้า A4 หมดเขตส่งผลงานวันที่ 4 สิงหาคม 2562 และประกาศผล 10 ทีมต่อภาค วันที่ 8 สิงหาคม 2562
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมต่อภาค จะต้องเข้าร่วมอบรม (Workshop) ณ โรงแรมในภูมิภาคนั้น ๆ จำนวน 2 วัน 1 คืน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 (ทีมที่ไม่ร่วมอมรมถือว่าสละสิทธิ)
 • ผลิตผลงานจัดส่งในรูปแบบ DVD มาตรฐาน 3 ชุด / บท 3 ชุด หมดเขตส่งผลงาน (ประมาณ 3 สัปดาห์ นับจากวันเสร็จสิ้นกิจกรรม Workshop)
 • ประกาศผลรอบชนะเลิศ รายภาค เดือนกันยายน 2562
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
320,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
24 มิ.ย. 2019 09:00 to 04 ส.ค. 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.