^ Back to Top

ประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญศิลปินผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 65 ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และประกาศนียบัตรเกียรติ

ประเภทศิลปกรรม มี 4 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทจิตรกรรม (Painting) ได้แก่ ภาพเขียนที่ใช้กรรมวิธีและเทคนิคทางด้านจิตรกรรมเป็นหลัก เช่น สีน้ำ สีฝุ่น สีน้ำมัน สีอะครีลิค และการวาดเส้น ทั้งในรูปแบบสองมิติและสามมิติ จิตรกรรมสื่อผสม รวมถึง จิตรกรรมในรูปแบบ ศิลปะจัดวาง
 2. ประเภทประติมากรรม (Sculpture) ได้แก่ ผลงานที่ใช้กระบวนการทางเทคนิค กรรมวิธี การใช้วัสดุต่างๆ เช่น ปูนปลาสเตอร์ ดินเหนียว โลหะ ไม้ พลาสติก และอื่นๆ ในรูปแบบประติมากรรมนูนต่ำหรือนูนสูง รวมถึงประติมากรรมลอยตัว ประติมากรรมสื่อผสม และประติมากรรมรูปแบบศิลปะจัดวาง
 3. ประเภทภาพพิมพ์ (Printmaking) ได้แก่ ภาพพิมพ์จากแม่พิมพ์ประเภทต่างๆ ภาพพิมพ์โมโนพริ้นท์ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์โลหะ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ไม้ ภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม ภาพพิมพ์จากกระบวนการสร้างสรรค์ ที่ใช้เทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึง ภาพพิมพ์สามมิติ ภาพพิมพ์สื่อผสม และภาพพิมพ์ในรูปแบบศิลปะจัดวาง
 4. ประเภทสื่อประสม (Multimedia) ได้แก่ ผลงานศิลปกรรมที่ใช้เทคนิค กรรมวิธีทางศิลปะ และสื่อประเภทต่างๆ ที่ผสมผสานกัน เช่น งานจิตรกรรมผสมกับงานประติมากรรม หรืองานภาพพิมพ์ รวมถึง สื่อทางเทคโนโลยีในลักษณะ ผสมผสาน และงานสื่อประสมในรูปแบบศิลปะจัดวาง

กำหนดเวลา

 • การส่งผลงานและคัดเลือกตัดสินผลงาน
  • เปิดรับผลงานวันอังคารที่ 21 ถึง วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
   ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  • การคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562
   ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 •  ประกาศผลการตัดสิน วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ทาง FB: ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY หรือ www.art-centre.su.ac.th

รางวัลการประกวด

 • ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เงินรางวัล 200,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน เงินรางวัล 150,000 บาท
 • ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง เงินรางวัล 100,000 บาท

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดงจะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2849-7522 (สำนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน)
 • 09-5174-9159 / 0-3427-3301 (หอศิลป์สนามจันทร์)
 • su.artcentre@gmail.com
 • FB : Art Centre, Silpakorn University
 • Line : @su.artcentre
หมดเขต: 
21 พ.ค. 2019 10:00 to 27 พ.ค. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.