^ Back to Top

ประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล

ประเภทและขนาด
ประเภทของผลงานศิลปกรรมและขนาดของผลงานศิลปกรรมผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ที่มีความคิด และเทคนิคอิสระทุกประเภท มีขนาดกว้าง ยาว สูง แต่ละด้านไม่เกิน 2 เมตร รวมกรอบ และฐาน

การส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ศิลปินสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 25 ปี ในปีที่จัดการแสดง (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2537 ถึง ปี พ.ศ. 2546) ศิลปิน 1 ท่าน มีสิทธิ์ส่งผลงานได้ ท่านละไม่เกิน 2 ชิ้น โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัล และร่วมแสดงจากการประกวดอื่นใดมาก่อน ยกเว้น การนำไปแสดงในรูปแบบการศึกษา ซึ่งเป็นข้อกำหนดการสำเร็จการศึกษาทุกระดับ ศิลปินสามารถส่งผลงานพร้อมใบสมัครด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นนำมาส่งแทนได้ โดยต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของศิลปินผู้ส่งผลงาน และผู้ได้รับมอบฉันทะให้นำผลงานมาส่งแทนพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยต้องกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมเซ็นชื่อรับรองให้ครบถ้วน
 2. กรณีเป็นผลงาน 3 มิติ หรือผลงานที่มีการติดตั้ง ศิลปินต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับติดตั้งและต้องติดตั้งผลงานให้เป็นที่เรียบร้อย และแนบหรือเขียนอธิบายรายละเอียดวิธีการติดตั้งผลงานให้ชัดเจนมาพร้อมกับใบสมัคร โดยศิลปินจะต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่รับผลงานกำหนด มิฉะนั้นเจ้าหน้าที่รับผลงานสามารถพิจารณาคัดผลงานดังกล่าว “ออก” ได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและตัดสิน
 3. ผลงานที่ส่งเข้าร่วมในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36 จะต้องมีความมั่นคง มีโครงสร้างที่แข็งแรงและขนาดที่เหมาะสมกับพื้นที่จัดแสดง การติดตั้ง การเคลื่อนย้าย การจัดแสดงนิทรรศการและการจัดเก็บ มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำผลงานไปแสดงฯ ณ ที่ต่างๆ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลงาน
 4. ศิลปินที่ส่งผลงานจะได้รับสูจิบัตรการแสดงฯ ท่านละ 1 เล่ม สามารถมารับด้วยตัวเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทนได้ โดยมีกำหนดการรับสูจิบัตร ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่การแสดงนิทรรศการฯ ทั้งนี้หากมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับแทน ต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของศิลปินที่เซ็นชื่อกำกับมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

กำหนดเวลา

 • การส่งผลงานและการคัดเลือกตัดสิน
  • เปิดรับผลงาน วันจันทร์ที่ 24 ถึง วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
   ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
  • การคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
   ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 • ประกาศผลการตัดสิน วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทาง FB: ART CENTRE, SILPAKORN UNIVERSITY หรือ www.art-centre.su.ac.th

รางวัลการประกวด

 • รางวัลเกียรตินิยม ยอดเยี่ยม เหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี” 1 รางวัล (Silpa Bhirasri Gold Medal Award) และเงินรางวัล 100,000 บาท
 • รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล (Silpa Bhirasri Silver Medal Award) และเงินรางวัล 70,000 บาท
 • รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นเยาว์ (Special Awards) และเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาท (จำนวนรางวัลขึ้นอยู่กับผู้ให้การสนับสนุน)

หมายเหตุ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลหรือร่วมแสดง จะได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

ติดตามสอบถาม

 • โทร. 0-2849-7522 (สำนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน)
 • 09-5174-9159 / 0-3427-3301 (หอศิลป์สนามจันทร์)
 • FB : Art Centre, Silpakorn University
 • Line : @su.artcentre
หมดเขต: 
24 มิ.ย. 2019 10:00 to 30 มิ.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.