^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover”

ประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover”

ศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวผึ้ง (Bee Learning Center) ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ไบเออร์ (Bayer) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ผึ้ง...รู้จักรักเลย: bee learning, bee lover” ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมให้เยาวชนและประชำชนที่รักการถ่ายภาพมีโอกาสเรียนรู้ ทำความรู้จักเข้าใจ เรียนรู้พฤติกรรมและควำมสำคัญของผึ้ง เป็นสื่อกลางถ่ายทอดเรื่องราวคุณค่าความสำคัญของแมลงในกลุ่มผึ้ง รวมทั้งระบบนิเวศที่ผึ้งอาศัยอยู่ ผ่านภาพถ่ายที่สวยงามสู่สังคมเพื่อให้รับรู้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ผึ้ง ระบบนิเวศ และทำการเกษตรอย่างยั่งยืน
  2. เพื่อนำภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือกไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนให้รับรู้และตระหนักในคุณค่าของแมลงในกลุ่มผึ้ง ให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษาอย่างยั่งยืน
  3. เพื่อสร้างและขยายเครือข่ายการเกษตรและการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศไทย ในกำรช่วยกันดูแลรักษป่าไม้และระบบนิเวศและการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน

รูปแบบของไฟล์ภาพ และวิธีการส่งภาพเข้าประกวด

  1. รูปแบบของไฟล์ ต้องเป็นภำพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์มไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดสูงที่มีขนาดด้านที่สั้นที่สุดไม่ต่ำกว่า 2,500 pixels ที่ความละเอียด 300 dpi และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ ลงบนภาพ รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพเป็นสีขาวหรือสีใดๆ
  2. รูปแบบของไฟล์ในแบบมาตรฐาน .JPEG เท่านั้น ไม่รับภาพที่เป็น RAW FILE และไฟล์ที่เป็นสกุลอื่น ภาพได้รับรางวัลผู้ส่งเข้าประกวดต้องส่งไฟล์ภาพต้นฉบับมายืนยันทุกภาพ
  3. การใช้โปรแกรมในการโปรเซสภพให้สามารถดำเนินการได้เฉพาะการปรับสี-แสงเท่านั้น ทั้งนี้ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการตัดสิน (ผู้ส่งภาพต้องเก็บภาพต้นฉบับไว้เพื่อตรวจสอบ (กรณีคณะกรรมการของผู้จัดประกวดมีความประสงค์ขอดูภาพต้นฉบับ) จนกว่าการจัดการประกวดจะแล้วเสร็จลง)

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/foaku

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
20,000 Baht
หมดเขต: 
13 ก.พ. 2019 10:00 to 30 เม.ย. 2019 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod