^ Back to Top

ประกวดงานออกแบบ "ASA International Design Competition"

ประกวดงานออกแบบ "ASA International Design Competition"

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานออกแบบ "ASA International Design Competition" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 8,500 เหรียญสหรัฐ

DESIGN BRIEF
กิจกรรมประกวดแบบโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ ASA International Design Competition ในปีนี้ทุ่มเท ให้กับความคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน การคิดที่โดดเด่น เกินคาดเดา และการเปลี่ยนแปลงจนทําให้ได้รับนิยามศัพท์ว่า 'น่าอัศจรรย์'

“Uncanny Sustainability” ควรเปิดเส้นทางไปสู่ขั้นตอนต่อไปในสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : สภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นโดยไม่มองมนุษย์เป็นศูนย์กลางอีกต่อไป แต่มุ่งมั่นในการเป็นอยู่ที่ดีของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนมีความก้าวหน้าอย่างมากในการลดการใช้พลังงานและทรัพยากรอื่นๆ แต่ความ ท้าทายที่ยิ่งใหญ่ยังคงอยู่และต้องการวิธีการตอบสนองที่ชัดเจน

แนวทาง

 • สามารถสร้างจินตภาพให้สังคม และ จุดประกายความตื่นตัวในการคิดแนวทางใหม่ให้บ้านและเมือง
 • ช่วยสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก ความคิดที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง สู่ แนวคิดที่สรรพสิ่งบนโลกเป็นศูนย์กลาง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อยู่อย่างสมดุลอย่างแท้จริงกับทุกสรรพ-สิ่งในธรรมชาติ
 • นําไปสู่การหาแนวคิดที่ยิ่งใหญ่ ที่จะช่วยเร่งการเปลี่ยนแปลง ทางออกที่สังคมนําไปใช้ได้ แก้ปัญหาอย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม และ นําไปใช้ในบริบทอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง

ดังนั้นความท้าทายคือ การนําเสนอแนวคิดที่สร้างความอัศจรรย์ใจและเหมือนเหตุการณ์ที่ชวนฉงนอย่างน่าทึ่ง ท้าทายความคิดเดิมของเราและขยายมุมมองของเราสู่มิติใหม่

คณะกรรมการจะให้รางวัลแก่ผลงานที่นําเสนอทางแก้ไขหรือแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะด้วยความท้าทายกับสิ่งที่ เป็นอยู่ปัจจุบัน ศักยภาพที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ หรือความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม

ข้อกำหนด

 • ระบุสถานที่ตั้งหรือบริบทของงานออกแบบ สามารถเป็นงานสถาปัตยกรรม การวางผังเมือง การออกแบบภายใน หรือระบบสาธารณูปโภค
 • นําเสนอไดอะแกรมอธิบายคอนเซ็ปท์ เขียนแบบแสดงการวิเคราะห์ ภาพตัด ผังพื้น ภาพวาดทัศนียภาพ ในขนาดหรือสัดส่วนใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่า แนวคิดหรือเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน มาประยุกต์ใช้กับผลงานที่นําเสนออย่างไร

การนำเสนอผลงาน

 • ผลงานออกแบบจํานวน 2 แผ่น A0 แนวตั้ง ขนาด 841 มม. x 1189 มม.
  • ไฟล์ PDF ขนาด 300 dpi (รวมทั้ง 2 แผ่น ขนาดไม่เกิน 20 MB)
  • ตัวหนังสือที่ใช้ในกราฟิกของผลงานผู้เข้าประกวด ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 12 pt.
  • ตั้งชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname_300.pdf
 • คําบรรยายโปรเจ็คต์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คํา
  • ตั้งชื่อไฟล์ : Firstname_Lastname.doc

คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่กําหนด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.asacompetition.com

​กำหนดการ

 • ประกาศการประกวดงานออกแบบวันที่ 30 มกราคม 2562
 • ส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 5 เมษายน 2562
 • ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกวันที่ 12 เมษายน 2562
 • ตัดสินการประกวดวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
 • มอบรางวัลรอบสุดท้ายวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดการสมัคร และ การส่งผลงาน

 • ​ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัครเข้าร่วมประกวด
 • สมัครเข้าร่วมประกวด และ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.asacompetition.com

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด

 • ​การประกวดเป็นการประกวดแบบนานาชาติ เปิดสําหรับทุกคน สามารถส่งเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มได้
 • สามารถส่งงานประกวดได้มากกว่าหนึ่งผลงาน
 • ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 • ผลงานต้องไม่เคยถูกสร้าง หรือเป็นโครงการที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว
 • ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของ ผู้ส่งประกวด หากมี การละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด
 • สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่หนึ่ง : เงินสด 4,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่สอง : เงินสด 2,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่สาม : เงินสด 1,000 เหรียญสหรัฐ จํานวน 1 รางวัล
 • รางวัลเกียรติคุณ : เงินสด 500 เหรียญสหรัฐ จํานวน 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • Tel : (662) 319-6555
 • Fax : (662) 319-6419
 • Email : info@asacompetition.com 
 • www.facebook.com/ASAArchitectExposition

File attachments: 
หมดเขต: 
13 ก.พ. 2019 10:00 to 05 เม.ย. 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.